Matusetoetus

Matusetoetust antakse taotluse alusel matuse korraldajale, kui lahkunu oli Harku valla elanik.

Juhul kui lahkunul puudus rahvastikuregistris elukoha aadress, makstakse matusetoetust matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku vald.

Toetuse suurus on 350 eurot.

Toetust on võimalik taotleda 6 kuu jooksul lahkunu surmakuupäevast arvates.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo, kadri.kelgo@harku.ee, tel 600 3869.