Matusetoetus

 

Matusetoetust antakse taotluse alusel matuse korraldajale, kui lahkunu oli Harku valla elanik.

 

Juhul kui lahkunul puudus rahvastikuregistris elukoha aadress, makstakse matusetoetust matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku vald.

 

Toetuse suurus on 400 eurot.

 

Toetust on võimalik taotleda 6 kuu jooksul lahkunu surmakuupäevast arvates. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lahkunu surma kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

 

Taotlust menetleb andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo, kadri.kelgo@harku.ee, tel 5342 1350.