Olulised viited

  Veebileht Eesmärk
Lastekaitseseadus www.riigiteataja.ee Lastekaitseseadus sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste ning nende ametiisikute, avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning füüsiliste isikute kohustused ja ülesanded laste õiguste ja heaolu tagamisel, lastekaitse korralduse, lastega töötavatele isikutele seatud keelud ja piirangud, lapse kohtlemise põhimõtted, abivajava lapse, hädaohus oleva lapse ja perekonnast eraldatud lapse kohtlemise põhimõtted, riikliku järelevalve seaduse täitmise üle ja vastutuse seaduse rikkumise eest.
Lastekaitse kontseptsioon www.valitsus.ee

Kontseptsiooni eesmärgiks on luua terviklik süsteem lapse õiguste kaitse korralduseks ning teha ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks lapse õigusi ja kaitset sätestavatesse ja reguleerivatesse seadustesse (nt perekonnaseadus).

Samuti on eesmärgiks ühtlustada üle-eestilist lastekaitsetöö praktikat, et oleks tagatud standarditele vastav ning kvaliteetne abi lapsele ja perele terves Eestis. 

Lapse õiguste konventsiooni tutvustav voldik "Lapse õigused" www.oiguskantsler.ee Selgitab, millised õigused on lastele ja noortele (kuni 18-aastastele).

Lasteabitelefon

116 111

 www.lasteabi.ee 

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt, kõned on tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest.

Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

MTÜ Peaasi www.peaasi.ee  Noortele mõeldud vaimse tervise teemaline portaal, mis alustas tegevust 2012. aasta novembris. Eesmärgiks on tutvustada erinevaid psüühikahäireid, et aidata nende häirete olemust paremini mõista ja nendega seostuvaid negatiivseid tundeid ning reaktsioone normaliseerida.  
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabikeskus www.palunabi.ee 

Pakuvad ohvriabi neile, kes on kogenud vägivalda (sh seksuaalvägivalla ohvritele) , hoolimatust, halba kohtlemist või langenud kuriteo ohvriks.

Siseministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi portaal lapsevanematele www.tarkvanem.ee 

Portaal annab nõu, kuidas olla tark lapsevanem. Peamised teemad: suhe lapsega, alkohol, tubakas, narkootikumid, digimaailm, toitumine, liikumine, seksuaalkasvatus, vaimne tervis.

Samuti on võimalik portaalist küsida anonüümselt nõu, printida töölehti ning täita teste. 

Lastekaitse Liit www.lastekaitseliit.ee

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. 

Liit pakub tasuta juriidilist nõustamist lastega peredele. Nõustamine toimub eelregistreerimisega!

Üksikvanema heaks MTÜ www.yksikvanem.com

MTÜ Üksikvanema Heaks toetab üksikvanemaid juriidilise ja psühholoogilise nõustamisega, paarisuhtekoolitusega, materiaalset abi ning tugigruppi toimetulekuks.

Lasteombudsman www.lasteombudsman.ee

Lasteombudsman seisab selle eest, et kõik inimesed austaksid laste õigusi ning lähtuksid lapse parimatest huvidest; lahendab lapse õigusi puudutavaid avaldusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega; kontrollib lapsi puudutavate õigusaktide vastavust seadusele ja põhiseadusele; tutvustab lapse õigusi; juhtib erapooletult tähelepanu lastekaitse probleemidele; korraldab lapse õigustega seotud uuringuid; aitab lastel ja noortel tõstatada neile olulistel teemadel diskussioone ühiskonnas.