Rannamõisa külas Harku tee 66, Vilipi tee 3 ja Vilipi tee 72 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tuvustamine

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 66 (katastritunnus 19801:002:2306), Vilipi tee 3 (katastritunnus 19801:001:3256), Vilipi tee 72 (katastritunnus 19801:002:2314), Vilipi tee L12 (katastritunnus 19801:002:2309) ja Vilipi tee L2 (katastritunnus 19801:001:3257) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Rannamõisa külas Tammi tee ja Harku-Rannamõisa tee vahelise ala detailplaneeringu ümberplaneerimine Vilipi tee 3 ja Vilipi tee L2 maaüksuste osas ja Rannamõisa külas Lillemäe III kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine Vilipi tee L12, Harku tee 66 ja Vilipi tee 72 maaüksuste osas, sooviga moodustada 3 äri- ja tootmismaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 3,29 ha, paikneb Rannamõisa külas Harku-Rannamõisa tee ja Vilipi tee ristmikust edelas, piirnedes Vilipi tee 69 (katastritunnus 19801:002:2313), Harku tee L20 (katastritunnus 19801:002:2307), Harku tee L21 (katastritunnus 19801:002:2308), Juuliku-Tabasalu tee L4 (katastritunnus 19801:001:3255) , Vilipi tee 68 (katastritunnus 19801:002:0560) ja Vilipi tee L11 (katastritunnus 19801:002:1119) maaüksustega.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 12.03.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/2019_278/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.