Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Jahilossi tee ja Põhjaranna tee ristumiskohast u 360 m kaugusel edela suunas, ümbritsetuna Muinasmaa (katastritunnus 19801:011:0210) maatulundusmaa katastriüksusest.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/190909_308/avalik