Tilgu sadama olmehoone ehitamine

 

Projekti eesmärk on suurendada turistidele suunatud teenuse ja toodete arvu Harku vallas. Projekti tegevusena ehitatakse Harku valda, Tilgu sadamasse avalikult kasutatav saun.

 

Projekti elluviimiseks tuli toetus Nelja Valla Kogu, LEADER projektitoetuse meetmest.

Toetuse summa on  35 717,40 eurot.

 

 

Harkujärve lasteaia rajamine

Projekti üldisem eesmärk oli parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti tulemusel valmis Harkujärvele 6-rühmaline (kuni 144 kohaga) lasteaed koos kõigi vajalike abiruumide, mänguväljaku ja parklaga.

Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu fondi toetusmeetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu.

Toetussumma oli 1 615 000 eurot.

 

Projekt „Tänavavalgustuse haldamise ja juhtimise infosüsteemi integratsioon üle andmevahetuskihi"

 

Harku Vallavalitsus ja Tartu Linnavalitsus viisid ühiselt ellu projekti, millega töötati välja innovaatiline lahendus kohaliku omavalitsuse tänavavalgustuse inventari geoinfosüsteemi liidestamiseks kaugjuhtimissüsteemidega üle andmevahetuskihi.

 

Projekti eesmärgiks oli leida sobilike referentsidega koostööpartner, kes teostab vajaliku analüütilise osa ja koostab vastava andmevahetuskihi eraldiseisvate infosüsteemide liidestamiseks.

 

Toetuse abil hangitud arenduse tulemusena liidestati API kaudu kaks analüüsi kaasatud kaugjuhtimissüsteemi pakkujat. Mõlema tootja seadmeid/teenuseid kasutusele võttes on nüüd võimalus kontrolleritest saadavat infot keskselt kasutada ja analüüsida. Loodud andmevahetuskiht võimaldab täna rikete info kokku koondamist ning reaalajalähedast uuendamist, mida võib pidada selle projekti üheks suurimaks edulooks. Hindame käesolevat projekti kõrgelt just innovatsiooni hankimise seisukohalt, kus lähteülesanne ja realisatsioon olid jooksvalt kohandatavad tegelikele võimalustele ja vajadustele.  

 

Projekti tulemit rakendatakse esialgu Tartu Linnavalitsuses, kus on vastavad tehnilised eeldused ja modernne tänavavavalgustuse taristu rajatud. Harku vallas saab loodud süsteemi hakata samm-sammult rakendama peale tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimist, mis viiakse ellu 2018-2019.

 

Projekti elluviimist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Toetuse summa oli 15 000 eurot.

 

Projekt "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"

Projekti üldisem eesmärk on parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade rajamine Harku valda, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht ja seda võimalikult kodu lähedal. Projekti tulemusel luuakse Harku valda Muraste koolihoone põhjapoolsesse tiiba Pangapealse lasteaia uus 18-kohaline lasteaiarühm. See loob olulise eelduse ja võimaluse emadel/isadel suunduda tagasi lapse sünni eelsele töökohale või uuele töökohale ning toetada seeläbi pere majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning ka vanemate eneseteostust.

 

Projekti "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"  toetatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2018  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele"

 

Toetuse summa on 107 957,22 eurot.