Puude raie

Tiheasustusalal (alevikes, elamurajoonides, aiandusühistutes, külade kompaktse asustusega aladel) asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses (vähemalt 0,5 ha suurune maakatastrisse kantud metsamaa kõlvik) ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel (Looduskaitseseaduse §45).

Üksikpuude raiet reguleerib Harku Vallavolikogu määrus „Puu raieloa andmise tingimused ja kord". 

Raieloa saamiseks tuleb Harku Vallavalitsusele esitada avaldus.

Kasvava metsa raieks kohaldatakse metsaseaduse sätteid.  

Harku valla metsaomanikke nõustab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni metsahoiu spetsialist Toomas Rebassoo, tel 674 4808, 523 4270 või e-posti aadressil toomas.rebassoo@keskkonnaamet.ee