Puudega lapse hooldaja toetus

Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega või 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse (edaspidi puudega laps) vanemal, vanemaga abielus oleval isikul või eestkostjal, kui nimetatud isik:


1. Ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
2. Teostab hooldust.

Isikul, kes on mitme puudega lapse vanem, vanemaga abielus olev isik või eestkostja, on õigus taotleda toetust iga puudega lapse eest.

 

Puudega lapse hooldaja toetus määratakse tähtajaliselt kuni lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid maksimaalselt:
1. Keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamiseni;
2. Raske või sügava puudega alla 18-aastase lapse täisealiseni saamiseni;

3. Tähtajalise eestkoste või elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

 

Isikule makstakse toetust vallavalitsuse korralduse alusel avalduse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Toetuse saamiseks palume pöörduda sotsiaalhoolekande spetsialisti poole – kontaktid leitavad siit