Ravi-ja rehabilitatsioonitoetus

Ravi- ja rehabilitatsioonitoetust antakse taotluse alusel alljärgnevatel juhtudel:
1. Puudega lapsele ja mittetöötavale puudega täiskasvanule invavahendi ostmisel omaosaluskulude hüvitamiseks.
2. Retseptiravimi ostukulu osaliseks hüvitamiseks alla 16-aastastele puudega lapsele kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 110 eurot.
3. Retseptiravimi ostukulu osaliseks hüvitamiseks üle 16-aastasele puudega isikule, mittetöötavale töövõimetoetuse ja/või vanadusepensioni saajale kuni 30% retseptiravimi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.
4. Mittetöötava puudega isiku rehabilitatsiooniplaani kohase taastusravi kulu osaliseks hüvitamiseks, kuid mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest.
5. Kuulmispuudega isiku viipekeele tõlketeenuse kulu hüvitamiseks.
6. Puudega lapsele ja puudega noorele ratsutamisteraapia võimaldamiseks kuni 10 tunni ulatuses kalendrikuus raviarsti teatise või rehabilitatsiooni plaani alusel.

 

Toetuse andmine võib sõltuvalt toetuse juhust toimuda nii kantud või kantavate kulude katmisega, kui ka teenuse kasutamise võimaldamisega.

Punktides 1-5 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kantud või kantavaid kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse suuruse määramisel lähtutakse muuhulgas kantud või kantavate kulude või taotletava teenuse kasutamise vajalikkusest. Toetus määratakse osakonna poolt.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetlevad:

Toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802

Sotsiaalhoolekande spetsialist Jelena Mosin, jelena.mosin@harku.ee, tel 606 3837.