Ravi-ja rehabilitatsioonitoetus

 

Ravi- ja rehabilitatsioonitoetust antakse taotluse alusel alljärgnevatel juhtudel:
1. Puudega lapsele ja mittetöötavale puudega täiskasvanule invavahendi ostmisel ja rentimisel omaosaluskulude hüvitamiseks kuni 30% ulatuses omaosalusest.
2. Retseptiravimi ostukulu osaliseks hüvitamiseks alla 16-aastastele puudega lapsele kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 110 eurot kalendriaastas.
3. Retseptiravimi ostukulu osaliseks hüvitamiseks üle 16-aastasele puudega isikule, mittetöötavale töövõimetoetuse ja vanadusepensioni saajale kuni 30% retseptiravimi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas.
4. Kuulmispuudega isiku viipekeele tõlketeenuse kulu hüvitamiseks.
5. Puudega lapsele ja puudega noorele ratsutamisteraapia võimaldamiseks kuni kuue tunni ulatuses kalendrikuus raviarsti teatise või rehabilitatsiooni plaani alusel.

Käesolevas paragrahvis sätestatud toetuse andmine võib sõltuvalt toetuse juhust toimuda nii kantud või kantavate kulude katmisega, kui ka teenuse kasutamise võimaldamisega.

Punktides 1-5 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kantud või kantavaid kulusid tõendavad dokumendid.

Toetuse suuruse määramisel lähtutakse muuhulgas kantud või kantavate kulude või taotletava teenuse kasutamise vajalikkusest. Toetus määratakse osakonna poolt.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

 

Taotlust menetlevad:

Toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260

Sotsiaalhoolekandespetsialist Ene Lehiste, ene.lehiste@harku.ee, tel 5910 9040.