Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on toetada puudega või liikumisraskustega inimese iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist. Teenus on inimesele, kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Teenust osutatakse isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.

 

Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud

  • tööle, õppe- või hoolekandeasutusse sõitmiseks
  • tervishoiu-, või rehabilitatsiooniasutuste külastamiseks
  • ametiasutustes asjaajamistoimingute teostamiseks
  • erakorralisteks juhtumiteks

 

Regulaarne transport tööle, õppe- või hoolekandeasutustesse argipäeviti on teenuse saajale tasuta. Tellimussõitude eest peab teenuse kasutaja maksma 0,2 € kilomeetri eest ning 3 € seisutunni eest.

 

Teenuse kasutamiseks tuleb esitada taotlus. Enne teenuse määramist hindab sotsiaalhoolekande spetsialist isiku abivajadust tema kodus. Spetsialist selgitab täpsemalt, milles inimene abi vajab, millega ta ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Samuti hindab spetsialist abivajaja pereliikmete või tuttavate võimalusi, oskusi ja tahet olla toeks oma abi vajavale lähedasele.

 

Taotlust saab esitada

  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Teenuse osutamisest teavitatakse isikut või tema seadusjärgset esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda

31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekandespetsialist Meeli Vaarpuu, meeli.vaarpuu@harku.ee, tel 5552 0232.