Täiskasvanuharidus – kunagi pole hilja õppida

 

Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.

 

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine (ETK Andras).

 

Täiskasvanul on õppes osalemiseks võimalik valida erinevate vormide vahel. Näiteks formaalõppes, mis toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud ja eesmärgistatud. Mitteformaalne õppimine on õpitegevus, mis on ette võetud teadlikult, enda arendamise eesmärgil. Läbi selle soovitakse hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsioonilist kooliharidust. Informaalne õppimine on eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides. Näiteks lugemine,  kultuuris- ja huvitegevuses osalemine vm tegevus.

 

 

Täiskasvanu õppes  osalemise võimalused õppevormiti

 

Formaalsed
 

 • Täiskasvanutel on võimalik omandada põhiharidust ja üldkeskharidust täiskasvanute gümnaasiumites ja osades kutseõppeasutustes. Hariduse omandamine on võimalik ka üldhariduskoolide juures avatud mittestatsionaarse õppe osakondades. (HTM)

Vaata võimalike koole SIIT.

 

 • Kutseõppeasutused on praktilise õppe suunitlusega. Tööd õppetöökojas või praktika ettevõttes moodustavad üle poole, mõnel õppekaval isegi üle 70%, õppemahust. Kutsekoolid pakuvad võimalust õppimiseks töö ja pere kõrvalt nii statsionaarses, kui mittestatsionaarses vormis.

Vaata võimalike koole SIIT.

 

 • Täiskasvanud õppijatele pakuvad paindlikke õppevorme kõrghariduse omandamiseks nii rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid. Ülikoolid pakuvad üha rohkem ka populaarseteks saanud MOOC (massive open online course) kursuseid ehk veebipõhiseid kursuseid. Üldjuhul on need tasuta ja avatud kõigile õppida soovijatele. (HTM)

Vaata võimalike koole SIIT.
 

 

Mitteformaalsed
 

 • 2021/22. õppeaastast alates on võimalik ülikoolide juures omandada mikrokraadid. Mikrokraadid on pikema ja terviklikuma sisuga täiendusõppekavad, mis annavad võimaluse omandada valitud erialane pädevus kitsamas valdkonnas.Tutvu mikrokraadidega Tallinna ÜlikooliTartu Ülikooli,TalTechiViljandi Kultuuriakadeemia kodulehel.
   
 • Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. Täienduskoolitusi toimub kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, koolitusfirmade, rahvaülikoolide või maakondlike arenduskeskuste juures.

   

Valik kursuseid
 

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

https://www.koolitused.ee/

https://kultuur.ee/

https://koolitus.edu.ee/

https://vabaharidus.ee/

https://www.tark.ee/

https://www.tlu.ee/koolitused

https://taltech.ee/avatud-ulikoolist

Kõiki täienduskoolitusasutusi saad otsida siit:

https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus

 

Informaalsed
 

 • Raamatud ja raamatukogud kui iseõppimisvõimalused. Harku Valla Raamatukogud ning seal toimuvad sündmused leiad SIIT.
   
 • Vabatahtlikus töös osalemine (https://vabatahtlikud.ee/)
   
 • Ühendustes ja seltsides ning nende tegevustes kaasa löömine. Kogukonna keskuste juures toimuvad mitmed huviringid- ja tegevused ka täiskasvanutele, millest osa võtma on oodatud kõik. Harku valla kogukonnakeskused leiad SIIT.
   
 • Üritustel (nt Arvamusfestival), kultuuris osalemine. Harku valla sündmuste kalendri leiad SIIT.
   
 • Taskuhäälingud (podcastide), dokumentaalfilmid jm meedia. Eesti taskuhäälingud leiad kuulamiseks SIIT.

 

 

Loe ka: Andras-Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsioon ja Haridus- ja Teadusministeerium