Teemaplaneeringu täiendatud lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: http://kaart.harku.ee/DP/E_teemaplaneering/_avalik/


Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering

Teemaplaneeringu dokumentidega saab tutvuda siin: http://kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik/