Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 

 • Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema.
 • Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.
 • Tugiisikuteenust finantseeritakse lastele riigi poolt läbi toetusfondi raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks ettenähtud vahenditest, valla eelarvest ning millele lisandub omaosalus.
 • Tugiisikuteenuse eest tasutakse vastavalt tugiisikuteenuse osutajaga sõlmitud lepingule või teenuseosutaja hinnakirjale esitatud arve alusel.

 

Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:

 • isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest;
 • muud toetavad tegevused isiku toimetuleku parandamisel.

 

Teenuse sisuks lapse puhul on:

 • igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sh iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sh toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
 • lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
 • muud vajaduspõhised tegevused, mis toetavad last.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Täiskasvanute puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta sotsiaalhoolekandespetsialistid

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
       

 

Laste puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta lastekaitsespetsialistid

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee