Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärgiks on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Olenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 

Turvakoduteenus tagatakse:  

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. 
     

Turvakoduteenus tagatakse üldjuhul perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks. 

Turvakoduteenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.

Turvakoduteenuse  küsimustega laste puhul tegelevad lastekaitse spetsialistid, täiskasvanutega  sotsiaalhoolekande spetsialist.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Täiskasvanute puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta sotsiaalhoolekandespetsialistid

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
       

 

Laste puhul annavad täiendavat teavet teenuse kohta lastekaitsespetsialistid

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee