Ühekordne toetus

Ühekordset toetust antakse taotluse alusel:


1. Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (pereliikme raske haigus, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu), mille tõttu on satutud raskesse majanduslikku olukorda;

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega.


2. Kinnipidamiskohast vabanenule;

Toetuse suurus on 30 eurot.


3. Muudel ettenägematutel asjaoludel.

Toetuse suuruse määrab osakond lähtudes isiku abivajaduse suurusest.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". 

 

Taotlust saab esitada

  • E-keskkonnas
  • saata digitaalselt allkirjastatud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) e-posti aadressile harku@harku.ee
  • täita taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal täidetud taotlus (pdf - pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus) posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Hüvitise määramine või mittemääramine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

 

Toetuse saamiseks palume pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni poole tiia.spitson@harku.ee, tel 5332 7907.