Ühekordne toetus

Ühekordset toetust antakse taotluse alusel:


1. Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (pereliikme raske haigus, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu), mille tõttu on satutud raskesse majanduslikku olukorda;

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega.


2. Kinnipidamiskohast vabanenule;

Toetuse suurus on 30 eurot.


3. Muudel ettenägematutel asjaoludel.

Toetuse suuruse määrab osakond lähtudes isiku abivajaduse suurusest.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". 

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Toetuse saamiseks palume pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni poole tiia.spitson@harku.ee, tel 600 3867.