Sotsiaaltoetused

 

Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekut ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid, mis ei ole teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega kaetatavad.

 

Harku alla poolt makstavaid sotsiaaltoetusi võib taotleda isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Harku vald.

 

Toetuse saamiseks peab isik esitama allkirjastatud taotluse.

 

Toetused jagunevad tulust sõltuvateks ja tulust mittesõltuvateks toetusteks.

 

Tulust sõltuvaid toetusi makstakse vähekindlustatud isikule/perele tema toimetuleku parandamiseks. Isiku/pere materiaalset olukorda ja abivajadust hinnatakse isiku/pere tulude alusel. 
Vähekindlustatud isik või pere on isik või pere, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui Harku valla toimetuleku piirmäär. Toimetulekupiir Harku vallas on 600 eurot kuus ühe pereliikme kohta (netosissetulek).
Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega. Vajadusel ka hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.