Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu kinnitas Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024

Esmaspäeval, 29. juunil toimunud vallavolikogu istungil kinnitati peale II lugemise läbimist Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024. 
 
Kuna haridusmaastikul on toimumas muudatused, algatas volikogu eelmise aasta mais Harku valla hariduse valdkonna arengukava "Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024" koostamise. Sellega sooviti, et valla koostatavas hariduse arengukavas oleks seatud seniste pikaajaliste haridusvaldkonna eesmärkide alusel määratletud hariduse arengusuunad lähimaks viieks aastaks, ja seda koos vajalike tegevustega taotletava mõju saavutamiseks, lähtudes riigi hariduspoliitilistest suundumustest, maakonna arengustrateegiast, Harku valla üldplaneeringust, statistilistest prognoosidest, uuringutest/küsitlustest ja haridusvaldkonna hetkeolukorrast.
 
Põhidokumendi juurde kuuluvad lisad nelja prioriteetse valdkonna kohta. Need lisad on järgmised: "Alusharidus ja hoid Harku vallas", "Koolivõrk Harku vallas", "Kaasav haridus Harku vallas" ja "Huviharidus, huvitegevus ja noorsootöö Harku vallas". Dokument kirjeldab peamisi väljakutseid haridusvaldkonnas aastani 2024. Arenguks vajalikke vajadusi, eeldusi, võimalusi koos olukorra kirjeldustega on detailsemalt kajastatud vastavates lisades. Nimetatud lisad on koostatud iga arengukava valdkonna kohta ja nendega tutvumine võimaldab analüütiliselt mõista, miks on vajalikud kavandatavad arenguvaate tegevused, milliseid ja kelle probleeme soovitakse lahendada ning kuidas seda tehakse.
 
Arengukava sisaldab ettepanekuid erinevate valla piirkondade jaoks. Näiteks oleks veel vaja luua lasteaiakohti Vääna-Jõesuu ja Tiskre piirkonnas, viimasesse ka koolikohti. Tabasallu ehitatakse riigigümnaasium ja uus põhikoolihoone I-II kooliastmele, praegune algklasside maja ehitatakse ümber muusikakooliks ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi peahoone nüüdisajastatakse III kooliastmele. Samuti kohandatakse õppetegevuseks ümber Meriküla spordi- ja õppekeskus.
 
Arengukavas on olulisel kohal ka kaasav hariduskorraldus, mis tähendab kõigi õpilaste, sh hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist kodulähedases tavakoolis. Kaasava hariduse tingimused on praegu haridusasutuseti väga erinevad ja üldine olukord vajab parandamist. Selleks tuleb luua tugikeskus, avada vajaduspõhiselt erirühmi, lisaks aidata koolitada ja nõustada valla haridustöötajaid ning lapsevanemaid. Uue Tabasalu I–II kooliastme hoonesse on projekteeritud hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks õpipesa ja kompetentsikeskus.
 
Peale eelmainitud teemade sisaldab arengukava ka noorsootöö valdkonda. Noorsootöö on noorele ehk 7–26-aastasele isikule tingimuste loomine mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab tal vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Selles sektoris on Harku vallas asjad juba üsna hästi. Näiteks on meil oskustega noorsootöötajad, kes tagavad noorsootöö kvaliteedi, teevad tugevat meeskonnatööd ja kasvatavad koostöövõrgustikke. Lisaks on olemas lai valik mitmekesiseid tegevusi ja huviringe nii koolides, lasteaedades, spordi- kui ka noortekeskustes, mis võimaldavad kaasata erinevate huvidega noori, korraldada mitteformaalset õpet. Hästi on toimima saadud päevalaagrid ja noortemalev, mis võimaldavad pakkuda töökasvatust ning noorte ja nende vanemate vajadustele vastavat vaheaegade sisustamist. Eeltoodud tugevused võimaldavad Harku valla Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutusel koostöös vallavalitsuse ja haridusasutustega tegutseda järgmiste kitsaskohtade kõrvaldamiseks: noortekeskus või -tuba peab olema kõigi valla koolide naabruses, et igal lapsel oleks võimalus seal vaba aega veeta, lisaks on tähelepanu all 13+ noorte osaluse suurendamine erinevates tegevustes ja samuti  rahvusvahelises koostöös. Lisaks on vaja toetada noorte huvi MATIK-huvialade vastu. MATIK (matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide ühendõpe), see on loodus- ja täppisteaduste ning kunstide praktilise kallakuga lõimitud õpe, mis sageli hõlmab ka loovat tehnoloogiakasutust.
 
Harku valla haridusvõrgu arengukava ja selle juurde kuuluvate lisadega on võimalik tutvuda allpool.