Uudised ja teated

« Tagasi

Harkujärve külas Paju tee 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 41 võeti vastu Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Raadius Arhitektid OÜ (rg-kood 14290361) tööle nr 125.

Planeeritav ala, suurusega 0,2 ha, paikneb Harkujärve külas Paju tee ja Harku oja vahelisel alal Paju tee lõpus, piirnedes Paju tee 6 (katastritunnus 19814:001:0044), Paju tee 2 (katastritunnus 19814:001:0042) elamumaadega, Kirikjaani tee 16a (katastritunnus 19801:001:3247) üldkasutatava maag ning Oja tee L2 (katastritunnus 19814:001:0496) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Paju teelt.

Detailplaneeringuga määratakse Paju tee 4 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45°.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.07.2021–26.07.2021 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/200519_345/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 12.07.2021–26.07.2021 k.a.