Hariduse tugiteenuste osakond on Harku valla haridusasutustes hariduslikke tugiteenuseid osutav ja koordineeriv kompetentsikeskus.

Osakonnas töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja lasteaedade tugiteenuste koordineerija. Tugispetsialistid teenindavad Harku valla munitsipaalkoole ja –lasteaedu. Tugispetsialistide osutatavad teenused ja maht lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel vastavalt Harku valla poolt kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridusasutuste vajadusele.