Koduse lapse toetus

Toetus antakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale kui:


1. Lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;


2. Laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ja lapse eest ei maksta lapsehoiutoetust, samuti ei ole vanem keeldunud valla poolt pakutavast lastehoiu ega lasteaiarühma kohast. Erandjuhul võib koduse lapse toetust tasuda, kui vanem on mõjuval põhjusel loobunud lastehoiu või lasteaiarühma kohast.

 

Õigus toetust taotleda on alates lapse 1,5-aastaseks saamisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps saab 3- aastaseks õppeaasta sees, makstakse toetust õppeaasta lõpuni.

Toetuse andmise otsustab osakond taotluse esitamisele järgnevast kuust, toetuse suurus on 250 eurot.

Toetus makstakse otse toetuseks õigustatud isiku arveldusarvele kord kuus.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802.