Koduteenus

 

Koduteenuse eesmärgiks on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes. Inimest abistatakse toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes toimetulekuks. 
 
Koduteenus on eelkõige: 
 
1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel; 
2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine; 
3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine, toiduvalmistamine; 
4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine, toiduvalmistamine jms; 
5) abistamine enesehooldusel (pesemine, söömine, riietumine jms); 
6) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses; 
7) pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine; 
8) muud kokkulepitud tööd mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut. 
 
Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Harku vallas elavad pensioniealised või puudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul: 
  • kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad 
  • kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks. 
 
Teenuse taotlemine: 
 
Koduteenuse vajaduse korral tuleb esitada Harku Vallvalitsusele taotlus, milles tuleb põhjendada teenuse vajadust. Harku Vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna ametnik hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil. Koos kliendiga selgitab sotsiaalhoolekandespetsialist välja isiku abivajaduse. Sotsiaalhoolekandespetsialist koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema asendaja. 
 
Koduteenus on abivajajale tasuta. 
 
Harku vallas osutavad koduhooldusteenust Harku Valla koduhooldustöötajad 
Liia Kuusik, Valde Vagenstein, Kaja Põldmets, Marika Tüür 
 

Taotlust saab esitada

  • saata digitaalselt allkirjastatud vabas vormis taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
  • esitada vabas vormis taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal vabas vormis taotlus posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Teenuse osutamisest teavitatakse isikut või tema seadusjärgset esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda

31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekandespetsialist.