Üldinfo

Tegevussuuna nimetus: KOV koostöögruppide tegevussuund

Tegevussuuna eesmärk: noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

Tegevussuuna kestus:  01.01.2019 – 31.12.2020

Ministri käskkiri 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", väljavõte KOV tegevussuuna kirjeldusest:

Noorsootöös osalemise võimaluste laiendamiseks ja noorte kaasamise suurendamiseks toetab Eesti Noorsootöö Keskus noorsootöö teenuste osutamist noortele, nõustab omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe ning aitab neil välja töötada ja rakendada omavalitsusüleseid tegevuskavasid.

Tegevuse tulemusel paraneb piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostöö. Omavalitsused on võimelised suuremal määral noori, sh tõrjutusriskis noori, noorsootöösse kaasama ning omavalitsuste üleselt paremini kasutama teenuste pakkujate võimalusi.

Tegevussuunad

Alates 2016. aastast on Eesti noorsootöömaastik jagatud kolmeks etapiks, millest kaks esimest etappi on oma tegevused lõpetanud või lõpetamas ning kolmas etapp on hetkel tegutsemas. Kolmanda etapi arenguprogrammi eesmärk on omavalitsuste koostöös jõuda uute ja innovaatiliste lahendusteni noorsootööteenuste pakkumisel.

Harjumaal moodustati Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt kaks piirkondlikku koostöögruppi, mis hakkasid välja töötama uusi innovaatilisi noorsootööteenuseid. Lääne-Harjumaa hakkas tööle Saue viit omavalitsust kaasav koostöögrupp ning Ida-Harjus seitset omavalitsust kaasav Harju koostöögrupp.

Harku vald koos Lääne-Harju valla, Saku valla, Kohila valla ning Saue vallaga on nimetatud ühtseks Saue valla koostöögrupiks. Meiega on liitunud veel Haapsalu linn ühe tegevuse raames. 

Tegevussuundasid on meil viis ning iga vald vastutab ühe tegevussuuna eest:

1. Kahvel ehk kaasamise tahvel - Saue vald
2. Piirkonnaülesed noorsootöötajad - Kohila vald
3. Võrgustikutöö - Saku vald
4. Infosüsteem - Harku vald
5. Mänguriiul ratastel - Saue vald, Ääsmäe Noortekeskus

Lääne-Harju vald vastutab kogu projektijuhtimise eest.
 

Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Tegevused

03.10.2019
Koolitus: Noorsootöötajate kutsetaotlemise seminar-koolitus

Harku, Kohila ja Saku valdade noorsootöökeskuste noorsootöötajte seminar-koolitusel Tabasalu raamatukogus tutvustas noorsootöö kutsete erinevaid võimalusi Eesti Noorsootöö Keskuse peaspetsialist Birgit Rasmussen.

 

18.09.2019
"Mänguriiul ratastel" 

Koostöögrupi viienda mooduli projekt "Mänguriiul ratastel" hakkab mööda viit valda ringi sõitma. Projektiga paneme aluse ürituste sarjale, mille raames korraldame asjatundlikke ning noortesõbralikke üritusi, kus tutvustatakse noortele erinevaid mänge ja võimaldatakse neil ka omavahel võistelda. Iga valla parimad saavad edasi võistelda lõppvoorus, kus selgub parim noor E-spordis. Võistlustulle astuvad Harku, Saue, Saku, Kohila ja Lääne-Harju noored. Mänguriiul sõidab ratastel vähemalt 3x igasse valda kuni aastani 2020.  Hiljem jääb üks ekraan koos kogu mängude komplektiga oma valla noortekeskusesse.
Harku vallas on E-spordi (ehk videomängude) võistluste avastart Noorsootöönädala I päeval, 18. novembril 2019.

 

05.09.2019
Koolitus: veebipõhine graafikakeskkond Canva

Et oma töös oskaksid noorsootöötajad kasutada 

innovaatilisi tööriistasid läbi veebipõhise graafikakeskkonna, siis kutsusime meie koostöögrupi koolitusele Eesti Noorsootööühenduste Liidust (ENL) praktiku Karin-Liis Tambaum´i, kes igapäevaselt tegeleb turundamise ja kommunikatsiooniga. Õpiti kasutama profesionaalset kujundust ja graafikat, mida vabavaraprogramm Canva võimaldab. 

Harku vallast osalesid koolitusel vallavalitsuse IT- ning haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistid,  Tabasalu Ühisgümnaasiumi huvijuht ning Kumna Kultuuriaida juhataja. Antud spetsialistid oskavad omandatud teadmisi edasi anda kõigile noortele, kes soovivad teha ise plakatit vm kujundust Facebookis ja instagrammis.

 

30.05.2019
Seminar: noorteinfo arendusgrupi seminar

ENTK kutsel esindas Saue KTG esindus ühte - noorteinfo innovatsioonimudelit - Hiiumaal! Toimus Noorteinfo arendusgrupi seminar. Seminaril osalesid Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, SA Archimedese Noorteagentuur, noored noorteinfo delegaadid ja ENTK peaeksperdid.
Harku vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger tegi ettekande  mudelist, mille läbi on võimalus kaardistada vallasiseselt kõiki huviringe, mida noortele pakutakse. Läbi loodava mudeli on kõigil noortel, vanematel ning ringijuhtidel näha ühest andmebaasist huviringe, millest noortel võimalus osa saada on. Andmebaas valmib 2020. aasta lõpuks.

 

27.05.2019
Koolitus: esmaabi koolitus

Viie valla noorsootööspetsialistid, kel puudus senini esmaabi koolituse tõend, siis nüüd oli kõigil võimalus see läbi väga põhjaliku koolituse omandada.

Koolituse viis läbi Tervishoiu Akadeemia.

 

07.05.2019
Koolitus: noorsootöötaja 4 ja 6 osakutse koolitus

Viie valla noorsootööspetsialistid osalesid 32 tunnisel koolitusel, kus kõigil oli võimalus noorsootöötaja tase 4 või tase 6 omandada.

Harku valla noorsootööspetsialistid osalesid kõik koolitusel.