Kokkuvõte 2020. jaanuaris läbi viidud küsitlusest „Menüü erisuse vajadus Harku valla haridusasutustes"

 

Kokkuvõte 2017. aasta sügisel läbiviidud lapsevanemate küsitlusest "Koolitee algus Harku vallas 17/18 õa"

 

145 lapsevanemat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidet oma lapse koolitee algusest.

Üheksa last kümnest (90,4%) läheb vanema hinnangul rõõmuga kooli. Kommetaarides toob üks vanem välja, et tema laps ärkab ise juba pool tundi hommikul ettenähtust ajast varem ja ei taha koolist lahkuda, sest seal on nii äge. Vanemad kiidavad kodulähedasi koole lastele hubasuse ja meeldivate aktiivsete tegevuste eest. Üks vanem hindas vajalikuks eraõpetaja palkamist koolieelikule, kes õpetas last lugema, era eelkooli tegevust pidas vanem mõtetuks raha kulutamiseks, kuna tegeldakse tühja-tähjaga. Paljudel lastel oleneb koolirõõm õppeainetest, mida laps väga ootab või vastupidi. Ühe vanema kommentaar „ Algus oli raske ja harjumine uue keskkonnaga ja inimestega võttis aega" võtab kokku kohanemise koolilapse eluga. Ühe lapse jaoks on kool liiga lärmakas, mõnel lapsel on raskusi kohanemisega bussisõidu, ringide töös osalemisega ja osadel lastel on raskusi liiga varajase ärkamisega ja/või  on koolinädal pikk (ei saa enam võtta vaba päeva nagu lasteaias).

Üheksale kümnest lapsest (92,4%) meeldib nende vanema arvates esimene kooliõpetaja. Kommentaarides kiitsid vastajad oma lapse õpetajaid professionaalsuse, lahkuse, hoolivuse, tähelepanelikkuse, abivalmiduse, nooruse, õigluse, toreduse, aktiivsuse, asjalikkuse aga ka korra nõudlikkuse eest. Üks vanem muretseb, et tema last ei küsita, kuigi käsi on püsti. Ühe vanema soovitus: „Hoidke oma õpetajaid palun!". Paari lapse vanemad tõid välja esimesi murelikke koolikogemusi, nt laps kardab õpetajat, kes on tema arvates kuri.

Kuus seitsmest vanemast (84,1%) leiab, et kool pingutab lapse arenguks tingimuste loomisel.  Kommentaarides toovad vastajad välja rahulolu koolidega, õuevahetundi, õuesõppe päevade, tantsuvahetundide, sõbraliku koolipere, hästi organiseeritud huviringide, programmide (VEPA, Samm-Sammult), kooli juhtkonna püüdlikkuse, kooli stressivaba õhkkonna,  spordivõimaluste, maitsva toidu jms üle. Ootustena on vastajad välja toonud: tegelemist laste individuaalsust arvestades (lapse on matemaatikas juba 3. klassi tasemel ja tal on teistega igav), ruumipuudust (nt oma klassi vajadust, riiete vahetamiseks ruumi); konkreetset infot lapse lisaõpetamiseks kodus; et õpetajad oleks lastele ise eeskujuks oma positiivsete käitumismustritega; et õpetajad ei karjuks laste peale ja ei ähvardaks neid väheste oskuste pärast kirjaliku noomitusega. Üks lapsevanem tõi välja, et koolipidaja peaks pingutama tagamaks kooli vahendite ja ruumide korrashoidu, osa vanemaid väljendasid kommenteerides rahulolematust kooli juurdeehituse valmimise venimisest ja muudest tingimustest nt vähesest ventilatsioonist klassides. Lõpuks ühe vanema tagasiside koolikatsetest: „Koolikatsete õhkkond oli lapsele frustreeriv (jättis pooleli ja tuli välja kuna kartis katset läbiviinud õpetajat), 7 a tagasi kui kooli läks eelmine laps, olid katsed korraldatud palju lapsesõbralikumalt (ja laps tegi katsed edukalt). Klassis suur poiste ülekaal, mistõttu tundub et hakkab olema probleem distsipliiniga ja õppimiseks sobilikku keskkonda seal olema ei hakka."

Seitse vanemat 145st vastajast (4,8%, ehk iga kahekümnes) leidis, et e-keskkonna HALDO (edaspidi HALDO) ei arvestanud nende koolivaliku soove. Seda küsimust kommenteeris ainult kuus vastajat, kes väljendasid rahulolu kodulähedase koolikohaga.

Kuus vanemat seitsmest (86,3%) hindas HALDO kasutamise mugavaks. Kokku esitati viiendale küsimusele vastusena 18 kommentaari, millest positiivsena toodi välja HALDO loogilisuse, selguse, lihtsuse, süsteemsuse avalduste esitamisel ja andmete koondamisel. Kommentaarides ootavad vastajad HALDO edaspidistelt arendustelt kinnitust avalduse esitamise/muudatuste kohta (e-postile), lihtsamate andmete muutmise/parandamise võimalust, HALDO laiendamist näiteks ka ringide osavõtu soovi registreerimisel, sisestatud andmete jagamist koheselt koolidega ja koolide topelt info (sisseastumise ankeedid) nõudmise lõpetamist.

Küsimustiku lõpus olnud võimalust üldiste kommentaaride lisamiseks kasutas üle kolmekümne vastaja: vastajad soovivad, et kella 9ne kooli algus oleks kogu koolile, soovitakse kodulähedaste I-II kooliastmete koolide kasvamist 9-klassilisteks, vaiksemat pikapäeva rühma, rohkem võimalusi õpilastele vahetundides aktiivseks füüsiliseks  tegevuseks, rohkem õuesõpet, paremat ja paindlikumat koolibussi (nt väljumist kohe peale pikapäevarühma tegevuse lõppu), ohutumat kooliteed, juurdeehituse lõpetamist kooli alguseks, koolile staadionit koos väljas sportimise võimalustega, koolivägivalla vähendamist, klasside komplekteerimist võimalikult lasteaiarühmade alusel.  

Lõpetuseks ühe vanema soovitus „ EDU teile! Küsige ikka tagasisidet!"   

Küsimustiku ja selle kokkuvõtte koostas Aivar Soe                                                                        1.01.2017

 

 

 

Kokkuvõte 2017. aasta sügisel läbiviidud lapsevanemate küsitlusest "Hea algus Harku valla lasteaias 17/18 õa"

 

139 lapsevanemat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidest oma lapse lasteaiapõlve alguse kohta.

Seitse last kümnest (69,8%) läheb vanema hinnangul rõõmuga lasteaeda. Kommetaarides toob üks vanem välja, et tema laps ootab juba õhtul hommikut, et lasteaeda minna. Teine vanem leiab, et läheb hommikul nutuga, aga rahuneb lasteaias üsna ruttu. Paljudel vastajatel vajab laps lasteaias käimisega harjumist. Vanemad toovad veel välja hommikuse varajasema ärkamise raskused, ühe vanema arvates on hommikul ärgata lihtsam, kui õhtul on varem magama mindud. Mõned vanemad leiavad, et hea on, kui kõik viis päeva ei pea laps lasteaias käima, püütakse nädala sees ühel päeval laps koju jätta. Paljudel lastel oleneb lasteaeda minemise rõõm konkreetse päeva tujust- mõnikord tahab ja mõnikord mitte. Ainult üks vastaja lapse tahab pigem kodus emme/issiga olla, kui lasteaias käia. 

Üheksale kümnest lapsest (86,3%) meeldib nende vanema arvates esimene lasteaiaõpetaja. Kommentaarides kiitsid vastajad õpetajaid, assistente ja abisid viisakuse,  sõbralikkuse, hoolivuse, laste loodusesse viimise ja spordi tegemise, konkreetsuse, toreduse, meeldivuse eest. Neli vastajat leidis, et õpetaja meelduvust on õppeaasta alguses vara küsida. Üks vanem tõi kommentaaris välja, et lapsele üks õpetaja meeldib aga teist õpetajat laps kardab. Üks vanem toob välja, et lapsele meelduvad õpetajast rohkem assistendid. Ühe vastaja kommentaar" Minu kolmeaastane kallistab õpetajat, mis on võõra inimese puhul harukordne".

Üheksa kümnest vanemast (87,8%) leiab, et lasteaed pingutab lapse arenguks hea alguse loomiseks. Kommentaarides toovad vastajad rühmas asjatundjate poolt rõõmuga lasteaia rühmades tehtavat tööd, mille kinnituseks laste tuntav areng. Üks lapsevanem tõi välja ootuse, et pedagoogilise töötajaid võiks rühmas rohkem olla, mis oleks vajalik lapse arenguks. Ühe vanem on rahul õpetajate ja õpetaja abi tööga, kuid juhtkond tekitab ärevust ja pingelist õhkkonda kogu lasteaias. Üks vanem on murelik, kuna pole saanud tagasisidet tegevusterapeudilt.  

Kuus vanemat seitsmest (84,2%) leidis, et e-keskkond HALDO arvestas nende lasteaiavaliku soove. 

Kommnetaarides avaldasid paljud vastajad rahulolu ka siis, kui esimest eelistust ei saanud, mõni soovis kaugemat lasteaeda ja oli rahul kodulähedasema kohaga. Kaks vanemat tõi eraldi kommentaarides välja rahuolematuse, kuna ei saanud lapsele soovitud lasteaias kohta.   

Kuus vanemat seitsmest (86,3%) hindas e-keskkonna HALDO kasutamise mugavaks. Kommentaarides ootavad vastajad HALDO edaspidistelt arendustelt kinnitust avalduse esitamise kohta, infot peale avalduse esitamist järgneva protsessi kohta (on lahendatav), õigust märkida ainult soovitud lasteaiad (seda ei saa kahjuks arvestada, kuna kõigi laste teeniduspiirkond on Harku Vallavolikogu otsusega üks – Harku vald).

 

Kokkuvõte 2017. aasta kevadel läbiviidud lastevanemate küsitlusest „Kuidas hindame Harku valla haridusasutusi?" 

 

351 lapsevanemat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidest rahulolust meie koolide ja lasteaedade kohta.
Üheksa kümnest (kõrgeim tulemus) vastajast leidis, et haridusasutus pingutab pühendunult lapsele parimate tingimuste loomisel. Kuus seitsmest vastajast nõustus väitega, et nende lapsel on õnn käia ühes väga heas valla haridusasutuses. Eelmisega sama tulemus (kuus seitsmest vastajast) oli väitel – meie haridusasutus on avatud igakülgsele koostööle vanematega. Kolm neljandikku vastajatest nõustus väitega, et nende haridusasutust juhib hea direktor. Kaks kolmandikku vastajatest (kõige tagasihoidlikum tulemus) usaldas haridusosakonda valla hariduselu juhtimisel.  

 

Kokkuvõte 2017. aasta kevadel läbiviidud haridusasutuste töötajate küsitlusest „Kuidas hindame haridusasutust, kus töötame?"

 

138 haridustöötajat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidet rahulolust haridusasutuse kohta, kus ta töötab.
Üheksa kümnest (kõrgeim tulemus) vastajast leidis, et on pühendunud haridusasutuse paremaks muutmisele. Kaheksa vastajat kümnest hindab kõrgelt haridusasutuse panustamise tulemusel  loodud töötingimusi. Üle nelja viiendiku vastajatest leidis, et haridusasutust juhib väga hea direktor.   Pisut vähem, kui kaks kolmandikku vastajatest (kõige tagasihoidlikum tulemus) usaldas haridusosakonda valla hariduselu korraldamisel.
 

Kokkuvõte küsitlusest "Kuidas meeldib meie kool?"

 

2017. a kevadel kasutas 857 meie valla koolide õpilast küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidet oma kooli meeldivuse kohta.
Kaheksa vastajat kümnest (kõrgeim tulemus) leidis, et nende koolil on hea direktor ja neil on alati võimalik pöörduda murega oma õpetaja poole. Seitse vastajat kümnest hindas heaks koolis õppimiseks loodud tingimusi. Kolm neljandikku vastajatest on rõõmsad, et saavad just oma koolis käia ja ei vahetakse seda ühegi  teise kooli vastu. Seitse vastajat kümnest (kõige tagasihoidlikum tulemus) leidis, et õpilaste huvidega arvestatakse koolis ja üheskoos õpetajatega võetakse ette põnevaid tegemisi.   
 

Kokkuvõte küsitlusest "Koolitee algus Harku vallas" 2016-2017 õ.a.

 

181 vanemat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidet oma lapse koolitee alguse kohta.

Üheksa last kümnest (90,6%) läheb vanema hinnangul rõõmuga kooli. Pea kõigi vanemate (94%) arvates meeldib nende lapsele esimene klassiõpetaja. Üheksa vanemat kümnest (87,8%) leidis, et kool pingutab piisavalt nende lapse arenguks vajalike tingimuste loomisel. Üle üheksa vanema kümnest (93,4%) leidis, et vallavalitsus suutis pakkuda nende lapsele kohta soovitud koolis. Üheksa vanemat kümnest (85,1%) hindas vallavalitsuse tööd kohtade jagamisel mõistlikuks. Lisaküsimusele vastamiseks kasutas võimalust üks vanema viiest, kus kommentaarides toodi esile vanemate rahulolu kooliga. Samas on paari lapsevanema hinnangul koolis  kasinaid sportimisvõimalused. Mõne vanema arvates ei sobi koolimajja jällegi snäkiautomaad. Kaks vanemat leidis, et tema lapse koolikott on väga raske.

 

Kokkuvõte küsitlusest "Hea algus Harku valla lasteaias" 2016-2017 õ.a.

 

147 vanemat kasutas küsitlusele vastates võimalust anda tagasisidest oma lapse lasteaiapõlve alguse kohta.

Kaheksa last kümnest (81,6%) läheb vanema hinnangul rõõmuga lasteaeda. Üheksale lapsele kümnest (87,7%) meeldib nende vanema arvates esimene lasteaiaõpetaja. Üheksa vanemast kümnest (87,7%) leidis, et lasteaed pingutab lapse arenguks hea alguse loomisel. Kaheksa vanemat kümnest (84,3%) leidis, et vallavalitsus suutis pakkuda nende lapsele kohta soovitud lasteaias. Kolm vanemat neljast (76,2%) hindas vallavalitsuse tööd kohtade jagamisel mõistlikuks. Lisaküsimusele vastamiseks, kus vanem sai lisada täiendava kommentaari, kasutas võimlaust 147-st lapsevanemast 28. Kommentaarides toodi esile rahulolu lasteaiaga ja õpetajatega rühmas. Samas tundis siiski üks vanem muret karmi korra üle lasteaiarühmas.