Lapsehoiuteenus

Teenus on  mõeldud 1,5 kuni 3 aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist (18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-aastaseks sai). 

Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab  vallavalitsuse lastekaitse spetsialist teenuse vajadust igal lapsel eraldi. Lastekaitse spetsialist nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja teenuse saajaga koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Harku vald sõlmib teenuse osutajaga lepingu. Teenust rahastatakse vallaeelarvest, riigieelarvest eraldatud vahenditest ja isiku enda osalusega.

 

Lapsehoiuteenuse küsimustega tegelevad Harku vallas lastekaitse spetsialistid:

Angela Põder
E-post: angela.poder@harku.ee, tel 5558 3442
Helve Keel
E-post: helve.keel@harku.ee, tel 515 4807
Kaja Saat
E-post: kaja.saat@harku.ee, tel 5551 1706