Lapsehoiuteenus

Teenus on  mõeldud 1,5 kuni 3 aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist (18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-aastaseks sai). 

Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab  vallavalitsuse lastekaitse spetsialist teenuse vajadust igal lapsel eraldi. Lastekaitse spetsialist nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja teenuse saajaga koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Harku vald sõlmib teenuse osutajaga lepingu. Teenust rahastatakse vallaeelarvest, riigieelarvest eraldatud vahenditest ja isiku enda osalusega.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad lastekaitsespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee