Lapsehoiuteenus

Teenus on  mõeldud 1,5 kuni 3 aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist (18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-aastaseks sai). 

Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab  vallavalitsuse lastekaitse spetsialist teenuse vajadust igal lapsel eraldi. Lastekaitse spetsialist nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja teenuse saajaga koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Harku vald sõlmib teenuse osutajaga lepingu. Teenust rahastatakse vallaeelarvest, riigieelarvest eraldatud vahenditest ja isiku enda osalusega.

 

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad lastekaitsespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 600 3868 Helve.Keel@harku.ee
Angela Põder Lastekaitsespetsialist 600 3865 Angela.Poder@harku.ee
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 606 1309 Evelin.Raadik@harku.ee