29.12.23

Lapsevanema kohatasu

Lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad Harku valla munitsipaallasteaias või eralasteasutuses tasuvad lapsevanema poolt kaetava osa hariduskuludest (vanema osa) Harku Vallavalitsusele. Eralasteasutuse vanema osa on võrdne munitsipaallasteasutuses kehtestud vanema osa määraga. Lisaks tuleb tasuda lapsevanemal toiduraha päevamaksumus, mille suurus kehtestatakse lasteasutuse poolt. Eralasteasutuse teenuse kasutamisel tasub lapsevanem toiduraha eralasteasutusele, munitsipaallasteaia puhul Harku Vallavalitsusele.

 

Vanema osa suurus

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2023 aasta seisuga ei olnud rahvastikuregistris Harku vald, siis on vanema osa 20% palga kuutasu alammäärast (2024. aastal 164 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga rahvastikuregistris Harku vald, siis on vanema osa 15% alammäärast (2024. aastal 123 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga Harku vald, siis on vanema osa 10% alammäärast (2024. aastal 82 €).

 

Vanema osast vabastamine

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, õppimise korral 19. aastast), juhul kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2023 a. seisuga Harku vald. Lapse rahvastikuregistri järgne elukoht asub Harku vallas.
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

 

 

Vanema osa määr palga kuutasu alammäärast

 

20%

15%

10%

0%

 

 

Vanema osa suurus alates 1. jaanuar 2024 (eur):

164

123

82

0

 

Mõlemad vanemad või üksikvanem ei ole Harku valla elanikud*

 

 

 

 

Ühe vanema elukoht on Harku vallas*

 

 

 

 

Mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Harku vallas*

 

 

 

 

Kolme või enamalapselise pere mõlemad vanemad on sisse kirjutatud Harku valda*

 

 

 

 

Pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps

 

 

 

 

Toimetulekutoetust saav pere või pere, kelle kuutulu pereliikme kohta on alla toimetuleku piiri

 

 

 

 

* Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse andmise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga

**Eralasteasutuses osaajalise koha (1-3 päeva nädalas) kasutamise korral on vanema osa määr 70% tabelis toodud maksumusest.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Lapsevanema kulude kohta koolieelses lasteasutuses saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Piret Luik e-posti aadressil piret.luik@harku.ee või telefonil 5551 0516.