Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ avalik väljapanek ja avalik arutelu

Harju maavanem võttis 09.01.2015 korraldusega nr 40-k vastu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" (edaspidi teemaplaneering) ning korraldab teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.

 

Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Eesmärk tuleneb vajadusest viia tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 110 kV ühendus üle 330/110 kV pingele, et luua Pärnu piirkonnale alternatiivne 330 kV toite ühendus, tagada Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna varustuskindlus Narva toitepunktidest sõltumatult ning luua uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga terves Lääne-Eesti regioonis.

 

Kavandatud Harku-Lihula-Sindi lõik on osa 330 kV ühendustest marsruudil Tartu – Pärnu – Tallinn, mis suurendab kogu Eesti varustuskindlust ning mille valmimisel on kogu Eesti mandriosa kaetud tugeva 330 kV võrguga. Nimetatud liini trassikoridor kavandatakse Harju maakonnas Saue, Harku, Kernu ja Nissi valla territooriumile. Riigipiiri ülest mõju teemaplaneeringuga ei kaasne.

 

Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Harju maavanem, teemaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee).

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 02.02.2015-02.03.2015 alljärgnevates asutustes: Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn, Saue Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik), Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu alevik), Kernu Vallavalitsuses (Riisipere tee 8, Haiba küla) ja Nissi Vallavalitsuses (Nissi tee 53C, Riisipere alevik) tööpäeviti tööaja jooksul. Avaliku väljapaneku järgse avalikud autelud toimuvad:

  • 07.04.2015 Saue Valla Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri alevik) algusega kell 18.00,
  • 08.04.2015 Riisipere Kultuurimajas (Nissi tee 53C, Riisipere alevik) algusega kell 15.00,
  • 08.04.2015 Kernu Valla Rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla) algusega kell 18.00.

 

Teemaplaneeringu materjalidega (seletuskiri ja kaardimaterjal, KSH aruanne on võimailik tutvuda ka teemaplaneeringu portaalis aadressil http://elering.ee/teemaplaneering/ ning Harju Maavalitsuse veebilehel http://harju.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi-330/110-kw-elektriliini-trassi-asukoha-maaramine1.

Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu ja KSH aruande osas on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Harju maavanemale aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti korral aadressil info@harju.maavalitsus.ee.