17.11.23

Maamaks kuni 2024

 

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, mis toimuvad perioodiliselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud hindamisaastal. Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993. a, 1996. a ja 2001. a. Hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused.

 

Maamaksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära saab volikogu muuta maksustamisaasta 31. jaanuarini. Alates 01. jaanuarist 2015 kehtib Harku vallas maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud:

 

 1. hinnatsoonides HO198002 ja HO198007 paikneva maa maksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud maatulundusmaa maamaksumäär, mis on 1,0% maa maksustamishinnast aastas;
 2. hinnatsoonides HO198001, HO198003, HO198004, HO198005, HO198006 paikneva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

 

Maatüki maksustamishinna arvutamiseks leitakse hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub ning maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide ja kõlvikute väärtused, arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi. Maatüki maksustamishind leitakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki/kõlviku pindala korrutamise teel. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

 

Maamaksu tasumine.  Kuni 64-eurone maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

 

Soodustused ja toetused jagunevad kolmeks: koduomaniku maksuvabastusrepresseeritu maksuvabastus ja maamaksu toetus.

 

Koduomaniku maamaksuvabastus

 

Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maaomanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik linnas kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele.

 

Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Andmeid kontrollitakse kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga.

 

Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

 

Maamaksust vabastamise tingimused:

 

 • Maamaksust vabastatakse maa omanik ja maa kasutaja sh korteriomanik ja hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik.
 • Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 • Maksuvabastus määratakse elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustusega aladel kuni 2 ha ulatuses.

 

Hooneühistu maamaksuvabastus

 

 • Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas.
 • Hooneühistu liikme elukoht peab olema sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 • Iga nimetatud tunnustele vastav hooneühistu liige on maamaksust vabastatud 0,15 ha ulatuses linnas ning 2,0 ha ulatuses mujal.

 

Maksuvabastus kaasomandi korral

 

 • Kaasomanikud on maamaksust vabastatud 1500 m² ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel maatüki kohta kokku.
 • Kui tiheasustusega alal asuv maatükk on suurem kui 1500 m², siis sõltub maksuvabastuse suurus maatükki omavate kaasomanike arvust.
 • Näiteks kui 3000 m² suurusel maatükil on kaks kaasomanikku, on maksust vabastatud 1500 m² suurune osa maast ja ülejäänud osa eest tuleb maksta.

 

 Korteriomandi omaniku maksuvabastus

 

 • Korteriomandite omanikud on maamaksust vabastatud 1500 m² ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel isiku kohta.
 • Seega on iga korteriomandi omanik maksust vabastatud 1500 m² ulatuses isiku kohta erinevalt kaasomandist.

 

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.

 

Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu.

 

 

Represseeritu maamaksuvabastus

 

Maksuvabastuse taotlemise aluseks on Harku Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrus nr 17 "Represseeritu tunnistust omavate isikute maamaksust vabastamise ulatus ja kord".

 

Maksuvabastust antakse maamaksuseaduse mõistes maamaksu subjektile, kes on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isik või represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi isik) ning kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva õuemaa eest maaüksus Harku vallas.

 

Maksuvabastust võib taotleda maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva ühe elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva õuemaa eest.

 

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Harku Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 24. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

 

Isik peab maksuvabastuse avaldusele lisama represseeritu tunnistuse koopia. Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kellele on antud represseeritu maksuvabastus, ei pea uut avaldust esitama.

 

Represseritutele maamaksu vabastamise taotlus ning kõik selle juurde kuuluvad korrad ja juhised on kätte saadavad taotluste ja juhiste lehelt.

 

Maamaksu toetus

 

Maamaksutoetuse taotlemise aluseks on Harku Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrus nr 16 "Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord".

 

Maksuvabastust antakse maamaksuseaduse mõistes maamaksu subjektile, Harku vallas asuva, maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva elamu aluse õuemaa (edaspidi toetusõiguslik maa) maamaksu eest.

 

Toetust antakse üksnes ühe toetusõigusliku maaüksuse (katastriüksuse) osas taotleja valikul.

 

Toetust saab taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on maksustamisaastale eelneva aasta  31.12 seisuga Harku vallas.

 

Toetust antakse taotleja valikul üksnes ühe (valik märkida taotlusesse) tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva õuemaa eest, kuni ühe hektari ulatuses.

 

Kui toetusõigusliku maa osas on antud maamaksuseaduse § 11 lõigetes 1-3 sätestatud maksuvabastus, lahutatakse toetuse aluse maa pindala leidmisel maaüksuse või õuemaa kõlviku pindalast vabastuse aluse maa pindala.

 

Toetuse saamiseks ehk 2023. aasta maamaksu kompenseerimiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mida on võimalik esitada kuni 5. detsembrini 2023

 

Taotlusele lisatakse maksuhalduri poolt väljastatud kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated, sealhulgas ka väljaspool Harku valda asuvate kinnistute maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid.

 

Soovitame esitada toetuse taotlus võimalikult varakult, kuna toetuse andmisel kantakse toetus taotluses märgitud pangakontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 

Maamaksu toetuse taotlus ning kõik selle juurde kuuluvad korrad ja juhised on kätte saadavad taotluste ja juhiste lehelt.

Selgitusi ja täiendavat informatsiooni saab Harku Vallavalitsuse maakorraldajalt Leigi.Onga@harku.ee ja  telefonil +372 5836 6637.

Toimetaja: KAISA PAGIL