ÕPILASTE TUNNUSTAMISEST MEIE VALLAS

 

Harku vallavolikogu võttis 25. aprillil vastu määruse "Õpilaste tunnustamise kord", mille alusel hakatakse rahaliselt tunnustama vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustuse pälvinuid ning kooli kiituse ja medaliga lõpetanuid.

Mitmed uuringud on tõestanud, et meie, eestlased, oleme üldjuhul kehvad tunnustajad. Kas see on kinni meie põhjamaises olemuses, ajaloolises taustas või milleski muus, seda on väga keeruline lahti seletada. Samas oleme kindlasti nõus sellega, et tõsise ja pikaajalise pingutuse eest väärivad tunnustust kõik inimesed, sealhulgas õpilased ja õpetajad.

Nii üle-eestiliselt kui ka meil Harku vallas on välja kujunenud, et õpetajaid tunnustatakse ja kiidetakse sügisel õpetajate päeva paiku. Õpilasteni jõuavad aga kõige tähtsamad dokumendid, mis tõestavad nende püüdlikkust, pingutust, pühendumust ja muidugi ka annet, just kevadel, kui hakkab lõppema järjekordne õppeaasta.

Uus määrus

Kõike seda arvestades jõudiski aprillikuu lõpul Harku vallavolikogu ette uus määruse eelnõu, mille sisuks on kindlad põhimõtted, kuidas hakata edaspidi vallavalitsuse poolt tunnustama meie valla tublisid õppureid. Nii neid, kes käivad iga päev kooliteed meie oma koolides, kui ka neid meie vallas elavaid ja tunnustust väärivaid õpilasi, kes erinevatel põhjustel täidavad oma koolikohustust teiste omavalitsuste haridusasutustes.

Algselt vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas välja töötatud määruse eelnõu sai erinevates volikogu komisjonides tõsise arutelu osaliseks ning lisatud täiendused muutsid eelnõu sisu paremaks ja paindlikumaks ning mis kõige tähtsam – kõiki õpilasi otsustati tunnustada võrdselt, olenemata sellest, kas õpilane õpib meie valla või mõne teise valla või linna koolis. Määruse alusel on tunnustuseks ühekordselt välja makstav toetus.

Tunnustuse saajad

Vallavalitsus hakkab edaspidi tunnustama õpilasi, kes on väljapaistvalt edukalt esinenud vabariiklikel (kuni 100 eurot) ja rahvusvahelistel (kuni 150 eurot) olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal esimese kuni kuuenda koha. Samuti hakatakse tunnustama õpilasi, kes on lõpetanud kooli kiitusega: muusika- ja kunstikooli (250 eurot) ning põhikooli 9. klassi (250 eurot). Gümnaasiumi lõpetamisega seoses tunnustab vallavalitsus hõbemedali (400 eurot) ja kuldmedali (500 eurot) pälvijaid.

Kuna juriidiliselt on tegu toetusega, siis selle määramiseks on vajalik haridus- ja kultuuriosakonnale esitada taotlus kas kooli, õpilase või alaealise õpilase puhul tema seadusliku esindaja poolt. Lisada tuleb ka põhjendus ja määramise aluseks olevate dokumentide koopiad. Üheks tingimuseks on ka õpilase elukoha sissekanne Harku vallas jooksva õppeaasta 31. detsembri seisuga.

Eduka esinemise puhul konkurssidel või olümpiaadidel tuleb taotlus esitada hiljemalt jooksva õppeaasta 25. maiks. Kooli lõpetamise tunnustamiseks ootab vallavalitsus taotlusi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe nädala jooksul pärast lõpetamise tulemuste selgumist.

Harku vallavalitsus on uhke oma valla tublide õpilaste üle. Tunnustades meie õpilasi, on see  tunnustus ka nende õpetajatele, koolile ja õpilaste peredele. Pühendumine õppimisele ja õpetamisele ning kasvatamisele ja selle väärtustamine on meie kõigi ühine missioon.

Maris Viisileht

Abivallavanem

 

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Hestia Rindla Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 606 3800

Hestia.Rindla@harku.ee

 Tutvu kinnitatud määrusega SIIN.
 Esita taotlus SIIN.