Puurkaevu lammutamine

Puurkaevu või -augu lammutamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 lisa 7 nõuetele vastav ehitusteatis ning ehitusprojekt. Puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti nõuded on kirjas määruse nr 43 §-s 30.

Ehitusseadustiku § 128 alusel on puurkaevu või -augu omanik või maaomanik kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu.

Puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitatakse kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnaametile. Selleks tuleb saata kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnaametile keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 lisa 8 kohane puurkaevu või -augu lammutamise teatis ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates. Kohalik omavalitsus üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse ehitusregistris märge „lammutatud".