Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.
 
Toimetulekupiir (alates 01.06.2022):
Üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus.
Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.
Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus.
 
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad inimesed juhul kui:
• nad on abielus või abieluga sarnanevas suhtes;
• nad on  esimese ja teise astme sugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed);
• neid seob ühine kodune majapidamine.
 
Toetuse määramisel arvestatakse sissetulekuna  kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus või muu sissetulek. 
 
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse  jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud:
• üür;
• korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
• korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
• veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
• soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
• kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
• elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
• majapidamisgaasi maksumus;
• maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
• hoonekindlustuse kulu;
• olmejäätmete veotasu.
 
Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.
Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.
Kui toetuse taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad:
  • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);
  • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.
 
Õigusaktid:
 
 
Toimetulekutoetust menetlevad ja annavad täiendavat teavet toetuse kohta sotsiaalhoolekandespetsialistid:
Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Angela Põder  Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee