"Ühiskondliku sidususe loomisesse annab oma osa ka kodanikuühiskond, võimaldades inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, ühistegevuseks. Kodanikuühenduste – mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste ning mitteformaalsete ühenduste, võrgustike ja seltsingute tegevus kindlustavad, et suur osa elanikest võtab osa demokraatlikest protsessidest ning on kaasatud otsuste langetamisse ja elukeskkonna kujundamisse."  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamise ettepanek.                                                                

 

Harku Vallavalitsuse poolset kodanikeühiskonna koordieneerimist viib läbi arendusspetsialist Eneli Siidoja, tel 600 3850, e-post eneli.siidoja@harku.ee.

           

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

 

Nõustamine TASUTA !

Kodulehekülg: https://www.heak.ee/kodanikuuhendusele/

 

MTÜ ABI

Info vabaühendustele mõeldud toetuste ja

sündmuste kohta leiab veebilehel https://www.mtyabi.ee/

 

Harku valla kodanikeühenduste meililist on kodanikeyhendused@harku.ee

Kodanikeühenduste meililistiga liitumiseks kirjuta sooviavaldus eneli.siidoja@harku.ee.