"Ühiskondliku sidususe loomisesse annab oma osa ka kodanikuühiskond, võimaldades inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, ühistegevuseks. Kodanikuühenduste – mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste ning mitteformaalsete ühenduste, võrgustike ja seltsingute tegevus kindlustavad, et suur osa elanikest võtab osa demokraatlikest protsessidest ning on kaasatud otsuste langetamisse ja elukeskkonna kujundamisse."  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 koostamise ettepanek.                   

                                            

Harku Vallavalitsuse poolset kodanikeühiskonna koordineerimist viib läbi arendusosakond, Ülle Harak, tel 5389 2898, e-post ulle.harak@harku.ee

 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

 

Nõustamine on TASUTA!

 

Kodulehekülg: https://www.heak.ee/kodanikuuhendusele/

 

MTÜ ABI

Info vabaühendustele mõeldud toetuste ja sündmuste kohta leiab veebilehel https://www.mtyabi.ee/

 

Harku valla kodanikeühenduste meililist on kodanikeyhendused@harku.ee

Kodanikeühenduste meililistiga liitumiseks kirjuta sooviavaldus eneli.siidoja@harku.ee.