Sünni registreerimine

Sünni registreerimine on võimalik läbi riigiportaali www.eesti.ee või Harku Vallavalitsuses. Kui soovite sündi registreerida vallamajas tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juhul kui sündi tuleb abielus olevate vanematest tuleb registreerima ainult üks abikaasadest tuleb võtta kaasa teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta.

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente kui need ei ole kantud rahvastikuregistrisse (nt vanemate välisriigi abieludokument). 

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  eesti keeles. Võõrkeelsed dokumentid tuleb esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Lapsevanemad, kes ei ole omavahel abielus peavad mõlemad isiklikult kohale tulema või esitama isaduse omaksvõtuks ettenähtud avalduse ja nõusoleku notariaalselt tõestatud vormis. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. Kui on alust arvata, et avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, võib avalduse esitada naise raseduse ajal.

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

 

Sünni registreerimisel

  • Tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada kirjaliku avaldus, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal.
  • Abielus olevad vanemad saavad esitada sünni registreerimse avalduse ka elektrooniliselt www.eesti.ee kaudu.
  • Tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
  • Väljastatakse sünni tõend.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni kohe või hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Sündi on võimalik registreerida ükskõik millises kohalikus omavalitsuses.
 

Sünnitoetus

Harku Vallavolikogu on 2019. aastaks kehtestanud sünnitoetuse piirmääraks 350 €. Sünnitoetust antakse taotluse alusel ühele lapse vanematest juhul kui laps on registreeritud valla elanikuks 30 päeva jooksul või mõjuvatel põhjustel 60 päeva jooksul sünnist arvates ja taotleja on olnud valla elanik katkematult vähemalt 12 kalendrikuud enne lapse sündi.

Taotlust sünnitoetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

Sünnitoetuse saamiseks tuleb esita vastavasisuline taotlus ühelt vabalt valitud tee kaudu:

  • esitades avalduse valla iseteenidusportaalis;
  • esitades täidetud paberkandjal taotluse Harku Vallavalitsusele posti kaudu (Harku Vallavalitsus, Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901);
  • esitades täidetud ja digiallkirjastatud taotlus e-posti teel aadressile harku@harku.ee;
  • täites sünnitoetuse taotlus paberkandjal sündi registreerides Harku Vallavalitsuses.

 

Lisainformatsioon

Sünni registreerimise aluseks on Perekonnaseadus ja Perekonnaseisutoimingute seadus.

Lisainfo sünni registreerimise ja nime valiku kohta on kättesaadav riigiportaalis.

Vanema ja lapse hooldusõigusega seonduv lisainformatsioon on kättesaadav Justiitsministeeriumi kodulehel.

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus