14.06.21

 

Tänavakaubanduse kord

 

Esita avaldus (SPOKU)

 

Toimetaja: MARKO VEERMETS
14.06.21

 

Kaubandustegevuse regulatsioon tulenes varasemalt kaubandustegevuse seadusest. Nimetatud seadus ei kehti enam 01.05.2021.a. Sellest tulenevalt reguleerib kaubandustegevust alates 11.06.2021 Harku Vallavolikogu 27.05.2021 kehtestatud määrus nr 12 „Tänavakaubanduse ja avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord".

Määrusega saab tutvuda riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/408062021037

 

Kauplemisteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne kauplemise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita tänavakaubanduse teostajat kümne päeva jooksul täiendavate tingimuste täitmise vajadusest või kauplemisteatises esitatud andmete täiendavast kontrollimisest, siis võib tänavakaubandusega alustada.

Kauplemine erakinnistul on võimalik ainult kinnistu omaniku nõusolekul.

 

Oma tegevusest tuleb teada anda elektroonilises taotluste keskkonnas SPOKU: Esita avaldus

Taotluse vorm on leitav kategooriast „Üldine" ja nimega „Kauplemisteatis".

Toimetaja: MARKO VEERMETS