Volikogu üldinfo

 

Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks.
Harku vallavolikogu on 21-liikmeline.

 

Volikogu tööd korraldab volikogu esimees. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid ning korraldada nende ettevalmistamist, esindada Harku valda ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte ning täita muid talle seaduse ja Harku valla põhimäärusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul ja volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.

 

Volikogu esimees: Priit Kotkas, aseesimees: Kaupo Rätsepp. Volikogu liikmed on leitavad siit.

Volikogu esimehe vastuvõtule registreerumiseks palume pöörduda Volikogu Kantselei juhataja poole telefonil 606 3835 või e-posti teel vallavolikogu@harku.ee.

 

9. novembril 2021 sõlmisid erakond Isamaa, valimisliit Harku Liit, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Keskerakond koalitsioonilepe Harku vallas aastateks 2021-2025.

►Tutvu sõlmitud lepinguga

 

Volikogu liikmetele makstakse volikogu tööst osavõtmise eest tasu vastavalt Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korrale 

 

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Igaüks võib e-maksuameti kaudu, läbi avaliku päringu, tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

 

♦Harku valla põhimääruse § 52 kohaselt on volikogu fraktsioonil ja volikogu liikmel õigus esitada volikogu istungil põhjendatud arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele nende tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste kohta.

Arupärimised ja nende vastused avalikustatakse valla veebileheküljel 10 tööpäeva jooksul pärast arupärimistele vastamist. Arupärimised, millele vastatakse suuliselt, avalikustatakse valla veebileheküljel 10 tööpäeva jooksul pärast suulist arupärimistele vastamist.