Vahetusaastale välismaale

Harku vallavalitsusel on hea meel teada anda, et volikogu on vastu võtnud määruse, mille alusel saavad õpilased ja üliõpilased esitada taotlusi toetuse saamiseks välisriiki õppima minekuks ja seda just õpilas- või üliõpilasvahetusprogrammide alusel.

 

Määrus ise kannab pealkirja "Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele", mis hakkas kehtima 1. jaanuarist 2019.

 

Vajadus sellise korra järele on tekkinud pikema aja jooksul, sest peaaegu igal viimasel aastal on mõni õpilane taotlenud toetust vahetusaastale õppima minekuks. Põhiliselt vahendavad selliseid õpinguid rahvusvahelised organisatsioonid, nagu YFU (õpilastele) ja Erasmus+ (üliõpilastele), aga on ka teisi võimalusi. Sellise õppe toetamisega väärtustab Harku vallavalitsus noortele suunatud võimaluse reaalset kasutamist ja nende hariduslike ning kultuuriliste teadmiste täiendamist.

 

Toetust saavad taotleda 15–26aastased õpilased või üliõpilased, kes on Harku valla  elanikena kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Määruses on eraldi välja toodud tingimused, mis on eelduseks stipendiumi taotlemisel: piisav keeleoskus ja akadeemiline võimekus või ühiskondlik aktiivsus. Kui õpilased siirduvad tavaliselt vahetusaastale gümnaasiumiastmes, siis üliõpilastel peab välisõpingute perioodi alguseks olema läbitud bakalaureuseastme esimene õppeaasta.

 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU vormikohane avaldus, millele peab lisama motivatsioonikirja, vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu ja taotleja isikut tõendava dokumendi koopiad, tõendid tingimustele vastamise kohta, toetuse saaja CV ja õppeasutuse soovituskirja. Õpilase puhul esitab taotluse tema seaduslik esindaja.

 

Stipendiumi saamiseks saab esitada taotlusi kaks korda aastas, 1. aprilliks või 1. oktoobriks, vastavalt kasutamise perioodile eelneval õppeaastal või semestril.

 

Kui vallavalitsus on määranud stipendiumi, õpilane või üliõpilane on seda sihtotstarbeliselt kasutanud, st vahetusprogrammi edukalt läbinud, tuleb selle lõppedes esitada aruanne, mille kohta saab täpsemalt lugeda määrusest. Juhul kui mõnel põhjusel õpingud katkevad, on Harku vallavalitsusel toetuse saaja suhtes tagasinõude õigus proportsionaalselt välisõppes viibitud ajaga ühe semestri põhiselt.

 

Stipendium määratakse õpilasele üheks õppeaastaks (1600 eurot), üliõpilasele üheks semestriks (800 eurot) või üheks õppeaastaks (1600 eurot) vastavalt välisõppesse siirdumiseks sõlmitud lepingu perioodile. Lühiajaliste programmide toetamist praegune määrus ette ei näe.

 

Eriti koolieas õpilasele on terveks aastaks välisriigi tundmatusse kooli õppima ja võõrasse peresse elama minek suur väljakutse. Samas on see erakordne võimalus avardada oma maailmapilti, õppida iseend paremini tundma ja panna ennast proovile tõeliselt uudse eneseteostuskogemuse kaudu. Kõige selle võimaldamisega soovimegi olla abiks ja toeks oma valla noortele õppuritele.

 

Maris Viisileht

Abivallavanem

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post

Reelika Lõhmus

Üldharidusspetsialist 609 0492

Reelika.Lohmus@harku.ee
 


 Tutvu kinnitatud määrusega SIIN.
 Esita taotlus SIIN.