Harku valla arengukava

16.01.19

 

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmise 25 aasta  peamised arengusuunad ning põhimõtted. 

Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis koostatakse igaks järgnevaks aastaks eraldi, pidades silmas arengukava üldisi eesmärke. 

 

Harku Vallavolikogu 27. septembri määrusega nr 13 võeti vastu 1. jaanuaril 2019 jõustuv Harku valla arengukava aastani 2037.

Harku Vallavolikogu määrus

Lisa 1 Harku valla arengukava

Lisa 2 Harku valla eelarvestrateegia

Lisa 3 Harku valla arengukava tegevuskava 2019-2022

Lisa 4 Harku valla profiil

 

Harku valla põhimäärusest tulenevalt on valla arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava ja/või selle investeeringute kava muutmise menetlus, esitades arengukava muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks. Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi ja võtab vastu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

Komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT.