Harku valla arengukava

24.10.19

 

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmiste aastate  peamised arengusuunad ning põhimõtted. 

Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis koostatakse igaks järgnevaks aastaks eraldi, pidades silmas arengukava üldisi eesmärke. 

 

31. detsembrini 2019 kehtiv Harku valla arengukava aastani 2037 on leitav Riigi Teatajast 

Vallavolikogu 26. septembri määrusega nr 10 võeti vastu Harku valla arengukava muudatused aastani 2037 ning alates 1. jaanuarist 2020 jõustuv Harku valla arengukava aastani 2037 on leitav Riigi Teatajast.

 

Harku valla põhimäärusest tulenevalt on valla arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava ja/või selle investeeringute kava muutmise menetlus, esitades arengukava muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks. Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi ja võtab vastu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

Komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT.