Harku valla arengukava

10.12.21

 

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmiste aastate  peamised arengusuunad ning põhimõtted. 

Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis koostatakse igaks järgnevaks aastaks eraldi, pidades silmas arengukava üldisi eesmärke. 

Harku valla arengukava aastani 2037 ja eelarvestrateegia on leitav Riigi Teatajast.

 

Harku valla põhimääruse § 74 lõike 1 järgi on valla arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel  vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava ja/või selle investeeringute kava muutmise menetlus, esitades arengukava muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks.

Tulenevalt lasteaiakohtade nõudlusest  ja KELS § 10 lõike 1 kohustuse täitmiseks on vallavalitsus esitanud volikogule eelnõud Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024 ja Harku valla arengukava aastani 2037 tegevuskava (investeeringutekava)  2021-2024 muutmiseks.

 

Volikogu määruse eelnõu "Harku Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 13 "Harku valla arengukava aastani 2037" muutmine" koos lisade ja seletuskirjadega on leitav SIIT

 

Volikogu määruse eelnõu "Harku Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 13 "Harku valla arengukava aastani 2037" lisa 3 muutmine" koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

 

Volikogu istungi ja komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT.