Keskkonnamõju hindamised

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut.
 
Vastu võetud volikogu otsused ja vallavalitsuse korraldused keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta on leitavad Harku valla dokumendiregistris.