Keskkonnamõju hindamised

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat arengut.
 
Vastu võetud volikogu otsused ja vallavalitsuse korraldused keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta on leitavad Harku valla dokumendiregistris. 
 

 

Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
 

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse, edendada säästvat arengut.