9.11.21

KOV volikogu valimised 2021

 

Harku valla valimistulemused ja valimiskomisjoni otsused

Harku valla valimiskomisjoni 09.11.2021.aasta otsus nr 7 "Harku Vallavolikogu liikmete registreerimine".

Harku valla valimiskomisjoni 09.11.2021. aasta otsus nr 8 "Harku Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine".

Harku valla valimiskomisjoni 09.11.2021. aasta otsus nr 9 "Lisamandaatide registreerimine".

 

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 17. oktoobril 2021. aastal.  

 

Harku vallas korraldab vastavalt seadusele 2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimisi Harku valla valimiskomisjon.

 

KOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees: Maarja Lehemets-Tihhanov, vallasekretär (Maarja.Lehemets-Tihhanov@harku.ee, tel 600 3844)

Komisjoni aseesimees: Moonika Annama (Moonika.Annama@harku.ee, tel 600 3848)

Komisjoni liikmed: Jüri Lattik, Laine Vain, Helje Rätsepp

Asendusliikmed: Ülle Vill, Tiina Raja

 

KOMISJONI ASUKOHT: Harku vallamaja, Kallaste tn 12, Tabasalu, Harku vald, Harju maakond.

 

KOMISJONI TÖÖAEG 18.08.2021-15.09.2021*:

esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-18.00.

teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 10.00-12.00.

*Erandina töötab valimiskomisjon 07.09.2021 ja 09.09.2021 vahemikes 08.30-10.30 ja 15.00-18.00.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

 

VALIMISKOMISJONI KOOSOLEKUD:

 

  • Valimiskomisjon koguneb valimistulemuste kindlakstegemiseks 09. novembril 2021 kell 13.00 Harku vallamaja volikogu saalis Kallaste tn 12, Tabasalus.

 

  • Valimiskomisjon koguneb hääletamistulemuste kindlakstegemiseks (hääletamissedelite ülelugemiseks) 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Harku vallamaja volikogu saalis Kallaste tn 12, Tabasalus. 

 

  • Valimiskomisjon koguneb väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamistulemuste kindlakstegemiseks 17. oktoobril 2021 kell 20.00 Harku vallamaja volikogu saalis Kallaste tn 12, Tabasalus. 
 
  • Kandidaatide registreerimiseks vajalike toimingute (kandideerimisdokumentide viimane kontroll) ja otsuste tegemiseks koguneb valimiskomisjon 10. septembril 2021 kell 10.00. Liisuheitmine registreerimisnumbrite tegemiseks algab samal päeval kell 11.00, Harku vallamaja volikogu saalis Kallaste tn 12, Tabasalu.
 
 

VALIMISJAOSKONNAD

Harku Vallavalitsuse 27. juuli 2021 määrusega nr 6 moodustati Harku valla haldusterritooriumil 3 valimisjaoskonda:
 
Valimisjaoskond nr 1 asub Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ruumides (aadress Teenuste tn 2, Tabasalu, Harku vald, Harju maakond) - avatud 11.10.2021-17.10.2021.
Valimisjaoskond nr 2 asub Harkujärve Põhikoolis (aadress J. Venteri tee 2a, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond - avatud 15.10.2021-17.10.2021.
Valimisjaoskond nr 3 asub Muraste Koolis (aadress Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond) - avatud 15.10.2021-17.10.2021.
 

Jaoskondades korraldavad hääletamist jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjonid ja selle liikmed määratakse vallavolikogu otsusega. Jaoskonnakomisjoni liige peab vastama seaduses sätestatud tingimustele, kandidaadi nõusoleku vorm on leitav siit: Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusolek

 
ÕIGUSAKTID

 

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid on leitavad dokumendiregistrist.

 

VALIMISTE INFO

 

MUU INFORMATSIOON

Valimiste periood koondub ühte nädalasse ehk esmaspäevast laupäevani, 11.–16. oktoobrini saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval, 17. oktoobril saab hääletada ainult pabersedeliga. Soovi korral võib valija oma e-häält jaoskonnas hääletades muuta. Uuendusena on seda võimalik teha ka valimispäeval.
  

Valijate elektrooniline nimekiri

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
 
Hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

  

Valimiste teabeleht

Valijatele enam valijakaarte ei saadeta. Selle asemel saadab siseministeerium igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Valimiste teabeleht on informatiivne ja sellel on kirjas üldine info valimisõigusest ja hääletamisvõimalustest vallas või linnas.
 

Kes on teinud riigiportaalis Eesti.ee vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
  

Poliitiline agitatsioon

Alates 13. jaanuarist 2020 jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 
Endiselt peab valimisrahu olema tagatud hääletamisruumis.

 

Muutunud ei ole hääletamis- ega kandideerimisõigus.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Eesti või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks neile saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
Selleks, et valida Harku vallavolikogu, peab hääletamisõigusliku isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress olema hiljemalt 17. septembri 2021 seisuga Harku vallas. Elukoha aadressiandmetes pärast 17. septembrit tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
 
Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kelle on süüdi mõistnud kohus ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
 
Valimistel saavad osaleda erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.
 
Kandideerida võivad kõik hääleõiguslikud Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud, kes on hiljemalt 12. septembriks 18-aastased ja kelle püsiv elukoht rahvastikuregistris on Harku vald hiljemalt 1. augusti seisuga.