Täisealise isiku hoolduse seadmine

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

 • Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
 • Hooldust teostab vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul ning hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.
 • Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.
 • Hooldus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
   

Harku vald maksab hooldajatoetust. Hooldajatoetust on õigus taotleda raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul või eestkostjal.

 

Hooldajatoetuse taotleja peab esitama vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles:

 • märgib enda ja hooldatava isiku- ja kontaktandmed;
 • märgib arvelduskonto numbri toetuse saamiseks;
 • annab loa isikuandmete (delikaatsete) töötlemiseks;
 • kinnitab esitatud andmete õigsust.
   

Hooldajatoetuse suurused eelarveaastaks kehtestatakse vallavalituse korraldusega.

Hooldajatoetuse määrad täiskasvanud isiku hooldusel 2023. aastal:

 • sügava puudega isiku hooldajale – 100 eurot kuus;
 • raske puudega isiku hooldajale – 70 eurot kuus.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Hooldaja määramisega seotud avaldused

 

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad sotsiaalhoolekandespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ene Lehiste

 

Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee