Täiskasvanu hooldajatoetus

Toetust antakse taotluse alusel täisealisele ja teovõimelisele isikule, kes on määratud valla poolt hooldajaks.

 

Hooldajatoetust ei määrata isikule, kes:
1. Töötab (v.a osalise tööajaga);
2. Õpib päevases õppevormis;
3. Kasutab lapsehoolduspuhkust;
4. Ei sobi hooldajaks mingil muul seadusest tuleneval põhjusel.

 

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt, sealhulgas mitte pikemalt kui hooldaja määramise kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid maksimaalselt tähtajalise hoolduse või elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

 

Tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub õigus saada hooldajatoetust ja hooldajatoetuse maksmine ei katke, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud hooldajatoetuse maksmise jätkamise avalduse hiljemalt hooldajatoetuse maksmise lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul. Kui avaldus esitatakse hiljem, jätkatakse maksmist hooldajatoetuse avalduse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 

Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust hooldajatoetuse saaja arvelduskontole jooksva kuu 25. kuupäevaks.

Hooldajatoetuse maksmise lõpetatakse järgnevast kalendrikuust, kui puuduvad hooldajatoetuse maksmise alused või hooldus lõpetatakse.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Toetuse saamiseks palume pöörduda sotsiaalhoolekande spetsialisti poole – kontaktid leitavad siit