Toidutoetus

Toidutoetust antakse vähekindlustatud isikule/perele:


1. Koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks perioodil 1. september kuni 30. juuni;
2. Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele toiduraha maksumuse hüvitamiseks perioodil 1. september kuni 31. mai;
3. Elatusvahendite puudumisel kuni toetusvajaduse ära langemiseni.

 

Lapse toiduraha toetus määratakse osakonna poolt taotluse laekumise kuule järgnevast kuust.

 

Toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele  on 38 eurot.     

Toidutoetus põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele  on  25 eurot.

Toidutoetus elatusvahendite puudumisel on 35 eurot.

 

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord". (link) https://www.riigiteataja.ee/akt/405012018030?leiaKehtiv

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 606 3802.