Muraste kooli kasvamisest ja Meriküla võimalustest

Vallavolikogu ja -valitsuse liikmetest koosnev haridusvaldkonna arengukava juhtrühm võttis vastu otsuse, mille järgi esitatakse volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile arutamiseks ettepanek laiendada Muraste kooli kolmandat kooliastet Meriküla spordi- ja õppekeskusesse. Tagasiside põhjal selgitame käimasolevat protsessi veel kord.
 
Praegu kehtivas Harku valla arengukavas aastani 2037 on välja toodud üldhariduse eesmärk: Harku valla õpilased on valla erinevates paikkondades vajaduspõhiselt kindlustatud nüüdisaegse kvaliteetse kodulähedase põhiharidusega I–II kooliastmes (1.–6. klass). Põhihariduse III kooliastmes (7.–9. klass) ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse (10.–12. klass) riigigümnaasiumis saavad õpilased omandada Tabasalu hariduslinnakus.
 
Muraste kool alustas tegevust 2015. aastal valminud ja 2,5 miljonit eurot maksma läinud õppehoones kuueklassilise koolina. 2017. aasta jaanuaris esitas Muraste kooli hoolekogu vallale ettepaneku avada kolmas kooliaste ja muuta sellega kool üheksaklassiliseks. Sellele järgnevalt tekkis arutelu hariduse tuleviku üle Harku vallas.
 
2019. aasta veebruaris otsustas Harku vallavolikogu avada Muraste–Suurupi kandis kolmanda kooliastme ja kohustas vallavalitsust avama koostöös kooliga eelmärgitud piirkonnas õppeaastast 2019/2020 kuni õppeaastani 2021/2022 põhikooli klasse lähtuvalt õpilaste arvust.
 
Volikogu 2019. aasta aprilli määrusega täiendati Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) põhimäärust pädevusega tegutseda peale Tabasalu ka Muraste kooli hoones ning Meriküla spordi- ja õppekeskuses kolmanda kooliastme kvaliteetse õppe kättesaadavuse tagamiseks. Tabasalu gümnaasiumi ja Muraste kooli koostöös alustas 2019/2020. õppeaastal Murastes õpingutega esimene 7. klass.

Haridusvõrgu kavandamisel arvestatakse paljude teguritega

Eelmise aasta mais algatas volikogu Harku valla hariduse valdkonna arengukava "Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024" koostamise. Sellega sooviti, et valla koostatavas hariduse arengukavas oleks seatud pikaajaliste haridusvaldkonna eesmärkide alusel määratletud hariduse arengusuunad lähimaks viieks aastaks, ja seda koos vajalike tegevustega taotletava mõju saavutamiseks, lähtudes riigi hariduspoliitilistest suundumustest, maakonna arengustrateegiast, Harku valla üldplaneeringust, statistilistest prognoosidest, uuringutest/küsitlustest ja haridusvaldkonna hetkeolukorrast.
 
2019. aasta septembrist kuni detsembrini toimus neli vallavolikogu ja -valitsuse liikmetest koosneva hariduse arengukava juhtrühma koosolekut. Viimasel koosolekul arutati Muraste kooli laienemise valikuid detailsemalt, arvestades sealjuures ka valla järgnevate aastate haridusinvesteeringute ja rahaliste võimalustega. Juhtrühmal on 11 liiget, kes on kõigi volikokku valitud erakondade ja liitude esindajad, lisaks vallavalitsuse liikmed. Otsus Muraste kooli laiendamiseks Meriküla spordi- ja õppekeskusesse 2020. aasta sügisel (kohal kümme liiget) võeti vastu kaheksa polt – ja ühe vastuhäälega, üks liige jäi erapooletuks. Otsuse tegemisel lähtus juhtrühm selgelt õpilastest ja õpetuse kvaliteedist, õppekeskkonnast ja taristust. Hariduskompleks on turvaline ja õppetööks sobiv, pakkudes head võimalust Meriküla elanikel tunda ennast osana Harku vallast, ning toob Meriküla–Muraste–Suurupi piirkonda laiemalt kaasa arengu ja loob uusi võimalusi.
 
Juhtrühm pidas otsuse tegemisel silmas koolikohtade loomist Ilmandu, Muraste, Meriküla, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Naage piirkonna lastele. Praegu on valla kolmanda kooliastme koolikohustuslikest õpilastest 53% õppimas valla koolis, kuid aastaks 2024 on eesmärk seda suurendada 80%-le. Seega plaanime Merikülla kolmandat kooliastet perspektiivselt kuni 300 lapsele.
 
Juhtrühma otsus laiendada Muraste kooli kolmandat kooliastet Meriküla hariduskompleksi on üks osa arengukava koostamise protsessist. Järgmisena esitatakse juhtrühma ettepanek volikogu haridus- ja kultuurikomisjonile. Seejärel toimub arengukava avalikustamine ja avalik arutelu, mille raames saavad kõik esitada täiendavaid ettepanekuid. Neid arutab arengukava juhtrühm ning volikogu haridus- ja kultuurikomisjon, seejärel esitatakse arengukava otsuse tegemiseks volikogule.

Toome piirkonda kavandatavad investeeringud ettepoole

Turvalisus on meile väga oluline ja seda on väljendanud kõik volikogu komisjonid ning töörühmad. Nõustume, et Meriküla spordi- ja õppekeskusesse viiv Tilgu tee on kitsas, kuid see on heas korras riigitee. Liiklejate ohutuse tagamiseks on teel kehtestatud kiiruspiirang 40 km/h.
 
Valla arengukava tegevuskavas on juba varem planeeritud uusi juurdepääsuteid jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ning Meriküla vahele, mida saaks aasta ringi kasutada kõik piirkonna elanikud. Uued rajatavad teelõigud arvestavad piirkonnaga tervikuna, tagades parema ligipääsu Ilmandule, Murastele, Suurupile ja Merikülale, sealhulgas Tilgu sadamale. Vallavalitsus plaanib rajada sõidutee koos kergliiklusteega Klooga maanteelt Muraste Paekivi platsi kõrvalt Tilgu teele.
 
Koolibussid Muraste–Meriküla–Muraste liinil võimaldaks loobuda õpilaste autoga kodu ja kooli vahel sõidutamisest, mis omakorda vähendab liikluskoormust koolipäeva alguses ja lõpus. Heaks näiteks on Tabasalu jalgpalliklubi, mille lapsed saavad bussiga trenni sõita kolm korda päevas.

Meriküla kompleks on lapsesõbralik ja turvaline

Meriküla kompleksi kuulub eraldi õppehoone, kus on eri suurusega klassiruumid, kabinetid, söökla, aula ja abiruumid. Kuna ruumid on väga heas korras, ei ole vaja neid ümber ehitada. Küll aga saab neid muuta õdusamaks ja kohendada mõne õppeaine auditooriumile seatavatele erinõuetele vastavaks. Samuti ei ole seal ruumipuudust, mis võib soodustada stressi ja kiusamist.
 
Meriküla kompleksis asub ka valla suurim spordihoone, kus on ruumi kõikidele õpilastele kehalise kasvatuse tundide ja sportlike tegevuste läbiviimiseks.

Võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks

Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus leiab, et maja pakub häid võimalusi mitmekülgsete huviringide läbiviimiseks. Võimalik on korraldada eri spordiringe, näiteks saalihoki, jalgpall, korvpall, võrkpall, sukeldumine. Kuna kompleksis on kaks lasketiiru, saab tegeleda ka laskespordiga.
 
Usume, et pakutud lahendus loob vajalikud õppekohad kogu piirkonnale – Ilmandu, Muraste, Meriküla, Suurupi, Vääna-Jõesuu, Naage. Kooliastmete paiknemine eraldi õppekohtades annab eakohase õpi- ja kasvukeskkonna nii nooremale kui ka vanemale kooliastmele.
 
KRISTI VILLAND
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 
Meriküla spordi- ja õppekompleks. / Foto: Riho Kirss
 
Õppehoones on eri suurusega valgusküllased klassiruumid. / Foto: erakogu
 
Foto: erakogu
 
Foto: erakogu
 
Avar aula sobib hästi erinevate ürituste korraldamiseks. / Foto: erakogu
 
Söögisaal. / Foto: erakogu
 
Spordihoone avar pallisaal pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi ja on peaaegu iga päev noorte kasutuses.
 
Matisaal erinevate spordialade harrastamiseks. / Foto: erakogu.
  
Jõusaal. / Foto: erakogu
  
Kompleksis on kaks lasketiiru, kus on võimalik tegeleda laskespordiga. / Foto: erakogu
  
Bassein, kus on võimalik tegeleda näiteks sukeldumisega. / Foto: erakogu
 
Meriküla spordi- ja õppekeskusesse viiv Tilgu tee on kitsas, kuid see on heas korras riigitee. Liiklejate ohutuse tagamiseks on teel kehtestatud kiiruspiirang 40 km/h. / Foto: Aule Sagen