Kaasava hariduse projekti taotlus rahuldati

Harku vald sai Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetust projekti "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Harku valla üldhariduskoolides" kaudu.

 

Projekti meetme "Väikelahendused HEV-õpilastele" eesmärk oli suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis kas osaliselt või täielikult.

 

Harku valla haridusasutustes võtsime eesmärgiks parandada kaasava hariduse pakkumise võimalusi kvaliteetsete tugiteenuste kaudu hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) ja üldise toe õpilastele. Selleks esitasime Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu projekti taotluse haridus- ja teadusministeeriumile. Projekti tulemusel paranevad tingimused ja võimalused kaasava hariduse rakendamiseks Harku  valla kolme üldhariduskooli neljas koolihoones. Projektiga said rahastuse Tabasalu kool HEV-õppekorpuse sisustamiseks, Tabasalu kooli Meriküla õppehoone ruumide kohandamine väikeklassideks, Vääna-Jõesuu kooli avatud ruumi kohandamiseks väikese grupi õppekohaks ning Muraste kooli ruumide kohandamiseks väikeklassidele ja tugispetsialistidele.

 

Projekti eesmärkide saavutamise tulemusena paraneb õpilaste kaasatus õppesse, sest õppetöö hakkab toimuma selleks kohandatud ruumides, samuti laienevad võimalused individuaalsete ja rühmapõhiste tugiteenuste pakkumiseks. Lisaks saavad andekad õpilased võimaluse iseseisvaks õppeks väljaspool klassiruumi, mis võimaldab õpet nende vajadustele vastavalt diferentseerida.

 

Õpilasi kaasava ja kvaliteetse hariduse nimel

 

Projekt toetab ka Harku valla haridusvaldkonna arengukava täitmist ning Harku vallas riikliku haridusvaldkonna arengukava 2035 täitmist, millega nähakse ette kvaliteetse haridust pakkuva, kaasava ja kestliku õppeasutuste võrgu ja taristu tagamist ning kõikidele õpilastele kaasava ja õiglase kvaliteetse hariduse ning elukestva õppe võimaluste pakkumist.

 

Kogu projekti maksumus on 138 719,43. Euroopa struktuurivahenditest finantseeriti projekti täies ulatuses 117 911,51 euroga. Sellele lisandub Harku valla omaosalus summas 20 807,92 eurot. Vahenditest toetati ehitustööde tegemist, sisustuse ja seadmete ostmist ning paigaldamist, õppe- ja abivahendite soetamist. Projekti tegevustega alustati juba 2021. aasta alguses ja kõik tegevused saavad valmis hiljemalt 2022. aasta augustiks.

 

REELIKA LÕHMUS, üldhariduspsetsialist

MARKO VEERMETS, arendusspetsialist

 

Foto: Rene Mitt