Jäätmemajandus ja korraldatud jäätmevedu

 

Jäätmehooldust reguleerib Harku Vallavolikogu määrus „Harku valla jäätmehoolduseeskiri".

 

Jäätmekäitluse arengusuunad 2023–2027. aastateks on määratud Harku valla jäätmekavaga. 

 

Harku vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.03.2024 AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Jäätmeveo osutaja: AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Artelli 15 Tallinn
Telefon: 640 0800
E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Mida teha, kui teie konteinerit ei tühjendatud graafikujärgselt?

 

 • Kontrollige e-posti, kas on tulnud teade järelteeninduse kohta ja/või kontrollige, kas aadress on märgitud http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/teenindamata-aadressid/ koos prügiveo toimumata jäämise põhjuse ja järelteeninduse ajaga.
   
 • Võtke ühendust AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 640 0800 või tallinn@keskkonnateenused.ee
   
 • Juhul kui teie konteinerit ei ole tühjendatud ka 3 päeva peale graafikujärgsest tühjendamisaega või on prügiveoga pidevalt probleeme, andke sellest teada Harku vallavalitsusele harku@harku.ee, lisades kindlasti ärajäänud veo kuupäeva ja aadressi. Niisamuti võib ärajäänud või hilinevatest vedudest teada anda MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskust info@ejhk.ee.
   
 • Kui konteinerit ei tühjendata graafikujärgselt jäätmevedajast endast tingitud põhjustel, peab prügivedaja tasuta ära viima konteineri kõrvale asetatud mõistlikus koguses lisaprügi. Mõistlik kogus sõltub konteineri suurusest ja tühjendussagedusest ehk näiteks 240 l konteiner puhul, mida tühjendatakse 1 kord 28 päeva tagant, on mõistlik kogus kuni 30 l poekott, kui aga iga nädal, siis kuni 100 l kott.
   
 • Olmejäätmete teket saate aga ka ise vähendada, kogudes jäätmeid liigiti: pakendid pakendite konteinerisse, biojäätmed biojäätmete omasse ning klaas ja taara eraldi. Olemasolevate pakendikonteinerite asukohad leiate siit.
   
 • Eraldi kogutud pakendite veo saab tellida prügivedajalt, AS-ilt Eesti Keskkonnateenused. Tegemist on tasulise teenusega, mis maksab aga kümme korda vähem kui tavaline segaolmejäätmete vedu. Näiteks 240 l pakendikonteineri tühjendamine maksab 38 senti, korteriühistutele sobiliku 800 l konteineri tühjendamine 1.28 €. Eraldi pakendite vedu on väga mugav teenus nii era- kui ka kortermajadele. Mitmeid jäätmeliike võetakse tasuta vastu ka Tabasalu jäätmejaamas.

 

Soovi korral saab plakatid endale välja trükkimiseks alla laadida siit:
 
 

Korraldatud jäätmevedu

 
Korraldatud jäätmeveo ainuõigust omab AS Eesti Keskkonnateenused.
 
Klienditeenindus: 1919
E-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee
Aadress: Artelli 15, 10621 Tallinn
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee
 
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, sealhulgas paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ning ajutiselt kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äravedu Harku valla territooriumilt.
 
Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
 
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 

 
Hinnakiri
 

Segaolmejäätmete kogumine ja vedu

 

 

Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).

 

Paberijäätmete kogumine ja vedu

 

 

Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

 

 

Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Segapakendijäätmete kogumine ja vedu

 

 

Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).

Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.

 

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vedu

(perioodil 1. aprill kuni 30. november)

 

 

Maksimaalne kogus ühel veokorral 20 kotti.

 

Korraldatud jäätmeveoga vahetult seotud lisateenused

 

 

Rendikonteineri ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalselt vaatlusel.

Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.