12.03.24

Noortegarantii tugisüsteem

 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalitsuses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Eesmärk: pakkuda mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele tuge haridusteele naasmiseks, tööturule jõudmiseks või võimalusi olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Kirjeldus: Noortegarantii tugisüsteemi raames toimub aastas kaks seiret, mille käigus edastatakse süsteemiga liitunud kohalikele omavalitsustele andmed noorte kohta, kes ei õpi ega tööta. Seejärel võtab noore elukohajärgne omavalitsus ühendust potentsiaalselt abivajava noorega, et välja selgitada noore abivajadus ning asuda muresid üheskoos lahendama, et noort aidata.

 

Noortegarantii tugisüsteemi raames

Noorte heaolu spetsialist kohalikus omavalitsuses

 • Tegeleb vanuses 13-29 NEET olukorras ja NEET riskirühmas noortega
 • Kaardistab piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teeb vajaduspõhist koostööd kõikide noori puudutavate valdkondadega (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, perekeskused, perearstikeskused, töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad jne)
 • Tegeleb teavitustööga (nt tutvustab noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastab iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetab tervist puudutavates küsimustes, edastab infot rahvusvahelistest võimalustest jms)
 • Toetab noore enesearengut ja tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist
 • Pakub noorsootöö võimalusi
 • Aitab noorel suhelda erinevate ametiasutuste ning ettevõtjatega
 • Pärast eesmärgi saavutamist hoiab noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud

Sihtrühm: NEET noorte sihtrühmaks on vanuses 13-29 noored, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • ei õpi;
 • ei tööta;
 • ei ole töötuna arvel;
 • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
 • ei saa töötamise toetamise teenust;
 • ei tegele ettevõtlusega;
 • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
 • ei kanna vangistust või eelvangistust;
 • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Noor otsustab ise, kas ta kasutab noortegarantii tugisüsteemi võimalusi. Tal on õigus paluda, et temaga enam ühendust ei võetaks.

 

Kontakt

Noorte heaolu spetsialist – Annika Rannamets, 5191 1056, annika.rannamets@harku.ee

NEET tööhõive projekti kontaktisik – Evelin Raadik, 5841 4341, Evelin.raadik@harku.ee

 

Noortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava perioodiks 2022–2027