Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 431 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a (katastritunnus 19801:002:6790) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-180-17.

Detailplaneeringuga muudetakse Klooga mnt 5a ja Kalda tänav L1 maaüksuste vahelist piiri ning määratakse ehitusõigus olemasoleva ärihoone laiendamiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 2368 m2 (krunt pos nr 1), mis koosneb ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega 2164 m2 ja ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega 204 m2. Klooga mnt 5a maaüksusest moodustatakse ajutine transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 34 m2, mis liidetakse Kalda tänav L1 maaüksusega. Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus osaliselt kuni 2-korruselise ärihoone ja seda teenindava 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 850 m². Põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja osaliselt kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45 kraadi.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.