Laabi külas Nord, Puidu ja Norma maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 84 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Nord (katastritunnus 19814:001:0120), Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nord maaüksusele laohoonete ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, Puidu ja Norma maaüksuste liitmine ja maa sihtotstarbe muutmine tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 3 ha, paikneb Laabi külas Paldiski maantee, Tammi tee, Juurdeveo tee ja Karjääri tee vahelisel alal u 350 m kaugusel Paldiski maantee ja Tammi tee ristumiskohast põhjas. Planeeritav ala piirneb põhjas, läänes ja lõunas Johannese (katastritunnus 19814:001:0307) sihtotstarbeta maaga, idas ja lõunas Paemurru tee 5 (katastritunnus 19814:001:0483) sihtotstarbeta maaga ja lõunas Kuuse (katastritunnus 19814:001:0670) elamumaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 21.11.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190502_288/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.