Tabasalu alevikus Ranna tee 5a, Ranna tee 5b, Ranna tee 5c, Ranna tee 5d maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 63 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Ranna tee 5a (katastritunnus 19801:002:1258), Ranna tee 5b (katastritunnus 19801:002:1259), Ranna tee 5c (katastritunnus 19801:002:1230), Ranna tee 5d (katastritunnus 19801:002:1240)  maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused planeeritavale alale jäävate maaüksuste sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks korterelamute püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs Tabasalu rabale.

Planeeritav ala, suurusega u 1,15 ha, paikneb Tabasalu alevikus Ranna tee, Sarapuu tänava ja Teenuste tänava ristmikust u 120 m kaugusel lõuna suunas, piirnedes põhjast Ranna tee 3 (katastritunnus 19801:002:1257) elamumaaga ja Sarapuu tn 6 (katastritunnus 19801:002:0244) ärimaaga, idast Sarapuu tn 8a (katastritunnus 19801:002:0748) elamumaaga, Keila metskond 219 (katastritunnus 19801:002:2388) maatulundusmaaga ja Keila metskond 13 (katastritunnus 19801:002:0203) maatulundusmaaga, lõunast Nonnimetsa (katastritunnus 19801:002:0084) maatulundusmaaga ja Ranna tee 7 (katastritunnus 19801:002:0137) elamumaaga ning läänest Ranna tee L2 (katastritunnus 19801:002:0845) transpordimaaga ja Ranna tee 5 (katastritunnus 19801:002:3870) elamumaaga. Maaüksuste kitsendusteks on sideehitiste kaitsevööndid.

Arvestades planeeritava ala paiknemist vahetult Tabasalu raba piiril on detailplaneeringu koostamise raames vajalik teostada ehitusgeoloogiline eeluuring, mis peab andma võimaluse valida planeeritavatele ehitistele (hooned, teed ja platsid) soodsamate geoloogiliste tingimustega asukoha. Teiste uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.