PILOOTPROJEKT "ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES"

 

 

Harku Vallavalitsus jätkab osalemist koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" perioodil 2023 – 2024 aastal.

 

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 10 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Harku Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldajaga: Kristi Suvi, tel 56635690, e-post: kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee või 

Ene Lehiste, tel 59109040, e-post: ene.lehiste@harku.ee

 

Harku Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Harku Sotsiaalkeskus.

 

Lisatoetuse teenusekomponentide osutajad:
Angli OÜ HINNAKIRI
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus HINNAKIRI
Identiteet OÜ HINNAKIRI
Libertas Keskus OÜ HINNAKIRI
Tarbatu Tervisepark OÜ HINNAKIRI

 

***

 

 

 

Harku Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.01.2022 – 31.12.2022.

 

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 10 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Harku Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldajaga: Kristi Suvi, tel 56635690, e-post: kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee või Ene Lehiste tel 6477004 ene.lehiste@harku.ee

 

Harku Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Harku Sotsiaalkeskus. ISTE HINNAKIRI

 

Lisatoetuse teenusekomponentide osutajad:

 

Tallinna Vaimse Tervise Keskus HINNAKIRI     Lisa 1

Benita Kodu AS HINNAKIRI

Libertas Keskus OÜ HINNAKIRI

Angli OÜ  HINNAKIRI

Papaver MTÜ HINNAKIRI

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus HINNAKIRI

 

 

Projekt „Vaimse tervise teenusetoetus kohalikele omavalitsustele aastal 2022" 

 

 

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude puudumist – see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna heaolu ja tõhusa toimimise alus.

 

Harku Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt riigipoolset toetust, et parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumist ja seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju elanike vaimsele tervisele.

 

Taotletud toetuse raames tagatakse Tabasalu Tervisekeskuses ja Tallinnas ajavahemikul 01.01.2022-31.12.2022 alljärgnevad teenused: psühholoogi individuaalne nõustamine; psühhoteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia; loovteraapia, saviteraapia; paari- ja pereteraapia; noorte grupinõustamine.

 

Teenuseid pakume koostöös alljärgnevate teenuse osutajatega:

 

 

MTÜ Abi Võti- Helen Sööl,  psühholoog, paari- ja pereterapeut

 

OÜ Audams Konsultatsioonid - Õnne Aas Udam, loovterapeut

 

FIE Kai Rohulaid -kliiniline psühholoog 

 

OÜ Muutuja - Marge Vainre, pereterapeut

 

OÜ Reanke –Uve Schubert, psühholoog

 

Teenusele saamiseks palume võtta ühendust piirkonna lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltööspetsialistiga. Täiendav informatsioon projekti osas  lastekaitsespetsialistilt:  Helve Keel, e-post: helve.keel@harku.ee , tel 6003868